BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Về thù lao đại lý kinh doanh mặt hàng xăng

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Văn bản số 1447/CP-KTTH ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu, phân bón;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ mức thù lao đối với mặt hàng xăng quy định tại Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31/05/2004 của Bộ Thương mại; mức thù lao đại lý mặt hàng xăng do bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận, thống nhất ghi trong hợp đồng đại lý.

Điều 2. Nghiêm cấm các doanh nhgiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối dùng bất cứ hình thức nào để tăng thù lao giành đại lý, gây bất ổn thị trường, làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối/Tổng đại lý khi phát hành hoá đơn Giá trị gia tăng giao xăng cho các đại lý, trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành; trong đó bắt buộc phải ghi rõ: tên phương tiện vận chuyển, người đại diện nhận xăng và điểm giao, nhận xăng tại cửa hàng đại lý/kho của Tổng đại lý/kho của bên giao đại lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường trong nước, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Sở thương mại/Sở Thương mại - Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối, Tổng đại lý và đại lý bán xăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phan Thế Ruệ