UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2649 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾHOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết địnhsố 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điềuhành các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 01/2003/TTLT /BKH-BTC ngày 06/01/2003 của liên Bộ: Kế hoạch & Đầutư và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các Chương trình mụctiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết địnhsố /QĐ-UBND ngày / /2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chươngtrình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ Trình số 116/TTr-SKHĐT ngày 17/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèmtheo Quyết định này " Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trìnhmục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam".

Điều2. Trưởng BanChỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm triểnkhai Quy chế này đến các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, Ban, Ngành và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện.

Điều3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mụctiêu quốc gia tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính;
- CPVP;
- Lưu: VT, VX,NC,KTN,KTTH (Quang)
D:\Quang\QD - UB\Nam 2007\Dau tu\QD quy che hoat dong BCD Ctrinh muc tieu quoc gia tinh QN.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠOCÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 2649 /QĐ-UB ngày 23 / 8 /2007 của UBND tỉnh)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Chương trình mục tiêu quốc giabao gồm danh mục các chương trình và dự án thuộc từng chương trình được Thủtướng Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ kế hoạch 5 năm; điều chỉnh, bổsung trong từng kế hoạch hàng năm.

Danh mục các chươngtrình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 được xác định tại văn bản số 1275/VPCP - VX ngày 10/3/2006 của Văn phòng Chính phủ.

Một chương trình mụctiêu quốc gia gồm nhiều dự án khác nhau để thực hiện các mục tiêu của chương trình.Đối tượng quản lý và kế hoạch hóa được xác định theo chương trình, việc đầu tưđược thực hiện theo dự án.

Điều2. Cơ chế quản lý và điều hànhchương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 42/2002/QĐ-TTgngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trìnhmục tiêu quốc gia; Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BKH-BTC ngày 06/01/2003của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 42/2002/QĐ-TTg.

Ban chỉ đạo các chươngtrình mục tiêu quốc gia tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) có trách nhiệm giúp Chủtịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 18 của Quyết định số42/2002/QĐ-TTg và Điểm 5, Phần III, Thông tư số 01/2003/TTLT/BKH-BTC.

Điều3. Mục đíchthành lập Ban chỉ đạo nhằm thống nhất chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiệntốt việc lồng ghép các nguồn lực, đảm bảo thực hiện các mục tiêu chương trìnhđạt hiệu quả cao nhất.

ChươngII

TỔ CHỨC,QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Điều4. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyếtđịnh số /QĐ-UB ngày / /2007 của UBND tỉnh.

Điều5. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Chỉ đạo, điều phốicông việc giữa các cơ quan thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố vềquản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trênđịa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo và hướngdẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các kế hoạch 5năm và hàng năm các chương trình mục tiêu quốc gia (mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuấtnguồn lực, biện pháp tổ chức thực hiện, cơ chế chính sách…).

Nghiên cứu, đề xuấtcác biện pháp, cơ chế, chính sách để giúp UBND tỉnh quản lý, điều hành, tổ chứcthực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu của các chương trình theo kếhoạch được giao.

3. Đôn đốc, kiểm tra,đánh giá, hướng dẫn các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo thựchiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình. Chỉ đạo công tác quyết toánkinh phí kịp thời và đúng quy định.

4. Tổ chức kiểm tra,giám sát việc thực hiện các chương trình tại cơ sở; phát hiện, kịp thời chấnchỉnh và đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng sai mụcđích, kém hiệu quả hoặc tham ô, lãng phí, để thất thoát kinh phí chương trìnhmục tiêu quốc gia.

5. Tổ chức họp hàngquý để tổng hợp tình hình từ các Sở quản lý chuyên ngành từng chương trình vàbáo cáo UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh tổ chức việc sơ kết hàng năm, giữa kỳ và tổngkết 5 năm thực hiện các chương trình.

6. Chỉ đạo thực hiệnchế độ báo cáo theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệmvụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Điều6. Nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo:

1. Trưởng Ban chỉđạo:

- Phụ trách chung; cótrách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và chủtrì các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

2. Phó Trưởng BanThường trực:

Chủ trì các cuộc họpBan chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo và có trách nhiệm chỉ đạo SởKế hoạch & Đầu tư chủ trì:

- Phối hợp với Sở Tàichính hướng dẫn các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm cácchương trình mục tiêu quốc gia;

-Tổng hợp kế hoạch củacác Sở chuyên ngành, đơn vị và các địa phương (Vốn ĐTPT và Vốn sự nghiệp);

- Phối hợp với các Sởchuyên ngành để làm việc với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các Bộ quản lý chươngtrình về kế hoạch 05 năm, hằng năm.

- Phối hợp với Sở Tàichính và các Sở chuyên ngành tham mưu phân bổ kế hoạch hàng năm (mục tiêu,nhiệm vụ, kinh phí…) các chương trình mục tiêu quốc gia, phương án lồng ghép cácnguồn lực;

- Phê duyệt hoặc thẩmđịnh trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư nguồn vốn ĐTPT thuộc các chươngtrình;

- Tổng hợp báo cáođánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn;

- Tham mưu cho Ban Chỉđạo điều chỉnh, bổ sung cơ chế quản lý điều hành các chương trình mục tiêu quốcgia trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất và tham giachương trình làm việc, các cuộc họp, kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo.

3. Phó Trưởng Ban:

Có trách nhiệm phốihợp với Phó Trưởng Ban Thường trực tham mưu Trưởng Ban trong công tác điều hànhhoạt động của Ban chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch 5 năm và hàngnăm các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Phối hợp với Sở Kếhoạch & Đầu tư và các Sở chuyên ngành để làm việc với Bộ Tài chính và cácBộ quản lý chương trình về dự toán, kế hoạch 05 năm và hằng năm;

- Thẩm định và trìnhUBND tỉnh phân bổ dự toán nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốcgia theo quy định của Luật NSNN;

- Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch hàng năm và phương ánlồng ghép các nguồn lực;

- Thực hiện quy trìnhcấp phát và hướng dẫn kiểm soát thanh toán kinh phí chương trình theo quy định;

- Hướng dẫn chủ dự ánthực hiện nghiệp vụ tài chính, cơ chế chính sách tài chính mới ban hành có liênquan đến các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thẩm tra phê duyệtquyết toán các dự án đầu tư, các khoản chi sự nghiệp thuộc chương trình mụctiêu quốc gia theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáoquyết toán kinh phí các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo quyđịnh của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốcgia;

- Tham gia chương trìnhlàm việc, các cuộc họp, kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

4. Kho bạc nhà nước:

- Thực hiện tạm ứng,thanh toán kinh phí chương trình cho các chủ dự án;

- Bảo đảm công táckiểm tra, kiểm soát chi đúng mục đích, nhiệm vụ chi của các chương trình mụctiêu quốc gia.

- Báo cáo tiến độ giảingân hàng quý và kiến nghị các vấn đề có liên quan cho Ban Chỉ đạo và cơ quanthường trực;

- Tham gia chương trìnhlàm việc, các cuộc họp, kiểm tra của Ban chỉ đạo.

5. Văn phòng UBNDtỉnh:

- Có trách nhiệm phốihợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổnghợp tình hình, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện chương trình để báo cáoTrưởng Ban chỉ đạo và UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện.

- Kiểm tra, trình UBNDtỉnh phân bổ dự toán kế hoạch vốn, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển thuộccác chương trình.

- Phối hợp với Sở Kếhoạch & Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh vềcác biện pháp, cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệuquả mục tiêu của các chương trình theo kế hoạch được giao.

6. Các Sở chuyênngành điều hành, thực hiện các chương trình, dự án:

- Xây dựng kế hoạch 5năm và hàng năm (mục tiêu, nhiệm vụ, kinh phí, biện pháp tổ chức thực hiện…) củachương trình thuộc ngành quản lý theo hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành vàBan Chỉ đạo tỉnh;

- Hướng dẫn các cơquan ngành dọc ở huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Tài chính - Kếhoạch để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình để tổng hợp chung vào kếhoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, thị xã, thành phố;

- Tổ chức bảo vệ kếhoạch hàng năm với Bộ quản lý chương trình, có sự tham gia của Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính.

- Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phân bổ kế hoạch hàng năm cho các chủ dựán thực hiện.

- Tổ chức thực hiệncác dự án thuộc chương trình do ngành trực tiếp thực hiện theo kế hoạch UBNDtỉnh giao. Đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thựchiện. Quyết toán kịp thời phần kinh phí trực tiếp thực hiện chương trình hàngnăm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các chủ dựán thuộc chương trình ngành quản lý;

- Tổ chức kiểm traviệc thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo và cơquan quản lý chương trình ở TW theo quy định;

- Tổ chức sơ kết hàngnăm, giữa kỳ và tổng kết 5 năm để đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng chươngtrình, dự án.

- Đề xuất các biệnpháp lồng ghép nguồn lực; điều chỉnh, bổ sung mục tiêu của chương trình cho BanChỉ đạo tỉnh;

- Tham gia chương trìnhlàm việc, hội họp, kiểm tra của Ban chỉ đạo.

Điều7. Nhiệm vụ Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo:

- Dự thảo các văn bảnliên quan để trình Ban chỉ đạo và Trưởng Ban chỉ đạo;

- Tổ chức thu thậpthông tin về tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ dự án và đề xuất các biệnpháp quản lý để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Quychế này;

- Các thành viên Tổgiúp việc ở các Sở chuyên ngành điều hành chương trình có trách nhiệm giúp chothủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này;

- Thực hiện các nhiệmvụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều8. Nhiệm vụ của các chủ dự án (Các Sở, Ngành, đơn vị trựcthuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố):

- Tổ chức thực hiệncác dự án được giao theo đúng mục tiêu, tiến độ; quản lý và thanh quyết toánkịp thời kinh phí chương trình. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí củachương trình mục tiêu quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát;

- Tổ chức huy động cácnguồn lực khác bổ sung cho việc thực hiện các dự án của chương trình mục tiêuquốc gia; Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung mục tiêu của chươngtrình;

- Báo cáo đánh giá vềtiến độ thực hiện các mục tiêu chương trình, dự án theo định kỳ hàng quý gởicho Sở chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;

- Phối hợp chặt chẽvới các Sở chuyên ngành trong công tác kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệmvụ được UBND tỉnh giao.

Điều9. Phân công các Sở, ngành điều hành các chương trình, dự ánnhư sau:

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:

- Chương trình MTQGGiảm nghèo;

- Chương trình MTQGViệc làm;

- Dự án Tăng cườngnăng lực đào tạo nghề thuộc chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo.

2. Ủy ban Dân số -Gia đình và Trẻ em:

- Chương trình MTQGDân số và Kế hoạch hóa gia đình

3. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn:

- Chương trình MTQGNước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

4. Sở Y tế:

- Chương trình MTQGPhòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS;

- Chương trình MTQG Vệsinh an toàn thực phẩm.

5. Sở Văn hóa -Thông tin và Trung tâm Bảo tồn Di sản Di tích tỉnh:

- Chương trình MTQG vềVăn hóa

6. Sở Giáo dục vàĐào tạo:

- Chương trình MTQGGiáo dục và Đào tạo (Trừ dự án Tăng cường năng lực đào tạo nghề)

7. Công an tỉnh:

- Chương trình MTQGPhòng, chống tội phạm;

- Chương trình MTQGPhòng, chống ma túy.

ChươngIII

CHẾ ĐỘ HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều10. Các thànhviên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Giao Sở Kế hoạch vàĐầu tư (cơ quan thường trực) phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hàngnăm cho hoạt động của Ban chỉ đạo theo các quy định về chế độ tài chính hiệnhành.

Điều11. Ban chỉ đạohọp định kỳ hằng quý một lần (trừ trường hợp đột xuất) do Trưởng Ban triệu tập.

Những nội dung sau đâyphải được thông qua Ban chỉ đạo trước khi trình UBND tỉnh:

- Tổng hợp kế hoạch 5năm, hàng năm các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Dự kiến phân bổ kếhoạch hàng năm, phương án lồng ghép nguồn lực;

- Tổng hợp quyết toánkinh phí các chương trình hàng năm;

- Kiến nghị điềuchỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ;

- Báo cáo đánh giátình hình thực hiện chương trình hàng năm, giữa kỳ và 5 năm.

ChươngIV

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều12.Các thành viên Ban chỉ đạo; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thựchiện, nếu có gì vướng mắc, Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnhđiều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./.