NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-NH2

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứPháp lệnh Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụngvà Công ty tài chính ngày 23/05/1990 ;

- Căn cứNghị định 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứQuyết định số 22-QĐ/NH ngày 21/2/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việcban hành Thể lệ thanh toán không đúng tiền mặt. - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụkế toán Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ban hànhkèm theo Quyết định này mẫu Giấy lĩnh tiền mặt.

Điều 2

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung mẫu giấy lĩnhtiền mặt này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 3

Tổng giámđốc, Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm in giấy lĩnh tiền mặt theomẫu quy định để sử dụng tại đơn vị tính.

Điều 4

Chánh vănphòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ kế toán tài chính, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủtrưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương ; các Tổng Giám đốc, Giám đốctổ chức tín dụng, các Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đỗ Quế Lượng

MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994 của Thống đốcNgân hàng Nhà nước)

Tênđơn vị Số :

(Ngân hàng,Tổ chức tíndụng)

GIẤY LĨNH TIỀN MẶT

Ngày.../.../

Họ Tên người lĩnhtiền... Phần do Ngân hàng ghi Số tài khoản (Chủ tài khoản)

Địa chỉ:.....

GCMsố....... Ngày..../.../.... Nơi cấp ...... Mã Ngân hàng

Tại Ngânhàng.......

Yêu cầu trảsố tiền (bằng chữ).... Số tiền bằng số

Chủ tàikhoản (đã nhận đủ tiền) Thủ quỹ Kế toán Trưởng phòng kế toán

D : 17 cn

R : 10 cm

Ghi chú :Khi khách hàng là tư nhân, cá thể rút tiền từ tài khoản tiền gửi bằng tiền mặt,thì lập 2 liên Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu trên.

+ 1 liêndùng làm chứng từ ghi nợ và lưu tại TCTD (liên 1)

+ 1 liênlàm giấy báo nợ, trả cho khách hàng (liên 2)