BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 03 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS ĐĂNGKÝ LẦN ĐẦU - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 02 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠIVIỆT NAM - ĐỢT 83

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tếvà Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửađổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởngBộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quảnlý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tưvấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc - Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòngĐăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virusđăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hànhtại Việt Nam - Đợt 83.

Điều 2. Nhà sản xuất và côngty đăng ký thuốc có trách nhiệm cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơtài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế. Số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp phải đượcin lên nhãn thuốc. Số đăng ký có ký hiệu VN2-…-13 có giá trị 02 năm kể từ ngàyký Quyết định.

Điều 3. Trong quá trình lưuhành, công ty đăng ký thuốc, nhà sản xuất phải phối hợp với các cơ sở điều trịđể thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn và theo dõi hiệulực, độ an toàn, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổnghợp, báo cáo theo đúng quy định hiện hành mỗi 06 tháng một lần về Cục Quản lýDược.

Điều 4. Nhà sản xuất và côngty đăng ký thuốc phải chấp hành đầy đủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam vàcác quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam; nếucó bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở ViệtNam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Giám đốc Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám đốc nhà sản xuất và công ty đăng kýcó thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc Phòng, Cục Y tế - Bộ Công An;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các công ty XNK Dược phẩm;
- Các Bệnh viện và Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và MP - Cục QLD;
- Lưu: VP, KDD, ĐKT(10).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

DANH MỤC

03THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HIỆU LỰC 02 NĂM -ĐỢT 83
(Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-QLD , ngày 01/10/2013)

1. Công ty đăng ký: APC Pharmaceuticals& Chemical Ltd. (Đ/c: 19/F , Chung Hing Commercial BLDG 62-63Connaught Road Central, Central - Hong Kong)

1.1 Nhà sản xuất: Atra PharmaceuticalsPvt. Ltd (Đ/c: H-19, MIDC Waluj Aurangabad 431133 - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Edar-Em

Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg

Viên nén bao phim

36 tháng

NSX

Hộp 1 vỉ x 10 viên

VN2-151-13

2. Công ty đăng ký: APCPharmaceuticals & Chemical Ltd. ( Đ/c: Suite 2102, 21/F Wing oncentre, 111 Connaught Road, Central - Hong Kong)

2.1 Nhà sản xuất: MylanLaboratories Limited (Đ/c: F-4 & F-12, MIDC, Malegaon, Sinnar,Nashik-422113, Maharashtra - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

2

Ricovir

Tenofovir disoproxil fumarate 300mg;

Viên nén bao phim

36 tháng

NSX

Hộp 1 chai 30 viên

VN2-152-13

3. Công ty đăng ký: RanbaxyLaboratories Ltd. (Đ/c: 12th floor, Devika Towers, 6 Nehru Place NewDelhi 110 019 - India)

3.1 Nhà sản xuất: RanbaxyLaboratories Limited (Đ/c: Village Ganguwala, Paonta Sahib, DistricSirmour, Himachal Pradesh 173 025 - India)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

3

Aviranz tablets 600mg

Efavirenz 600mg

Viên nén bao phim

36 tháng

NSX

Hộp 1 chai 30 viên

VN2-153-13