ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 15 tháng 08 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆPHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại côngvăn số 43/TC-VG ngày 2/8/1994 và công văn số 276/CV ngày 14/7/1994 của Sở Giaothông vận tải về việc thu lệ phí kiểm định phương tiện cơ giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mứcthu lệ phí kiểm định phương tiện cơ giới như sau:

- Xe vận tải chở khách đến 10 chỗ ngồi: 50.000đ/lượt.

- Xe vận tải chở khách đến 50 chỗ ngồi: 100.000đ/lượt.

- Xe vận tải (công nông): 40.000 đ/lượt.

Điều 2. Giao cho SởGiao thông vận tải và Hội đồng kiểm nghiệm phương tiện tổ chức kiểm nghiệm vàthu lệ phí thống nhất trong địa bàn tỉnh.Việc thu lệ phí phải sử dụng biên laido Bộ Tài chính phát hành và nộp vào ngân sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ôngChánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốcSở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ngành có liên quan căn cứ quyết địnhthi hành.

Quyết định này áp dụng từ ngày 01/8/1994.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng