ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu lệ phí kiểm định phương tiện cơ giới

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đ nghị của STài chính vật giá tại công văn số 43/TC-VG ngày 2/8/1994 và công văn số 276/CV ngày14/7/1994 của Sở Giao thông vận tải về việc thu lệ phí kiểm định phương tiện cơ giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí kiểm định phương tiện cơ giới như sau:

- Xe vận tải chở khách đến 10 chỗ ngồi: 50.000 đ/lượt.

- Xe vận tải chở khách đến 50 chỗ ngồi: 100.000 đ/lượt.

- Xe vận tải (công nông): 40.000 đ/lượt.

Điều 2. Giao cho Sở Giao thông vận tải và Hội đồng kiểm nghiệm phương tiện tổ chức kiểm nghiệm và thu lệ phí thống nhất trong địa bàn tỉnh.Việc thu lệ phí phải sử dụng biên lai do Bộ Tài chính phát hành và nộp vào ngân sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc S Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này áp dụng từ ngày 01/8/1994.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng