UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 265-QĐ/XD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Phân loại đường phố và mức giá sử dụng đất

tại nội thành Hải Phòng

___________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quy định khung giá các loại đất;

Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính- Xây dựng- Địa chính- Cục thuế tại Tờ trình số 24/TTLN ngày 4 tháng 3 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về phân loại đường phố và mức giá sử dụng đất tại nội thành Thành phố Hải phòng.

Điều 2.

a) Quy định trên được sử dụng cho các công việc sau :

- Tính toán giá sử dụng đất khi giao đất

- Tính thuế chuyển quyền sử dụng đất.

-Tính giá trị đất khi đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo nghị định 60/CP về mua bán và kinh doanh nhà ở theo nghị định 61/CP của Chính phủ.

- Tính đền bù thiệt hại đất khi thu hồi đất.

b) Khi giá sử dụng đất trên thị trường thay đổi, tăng hoặc giảm từ 15% trở lên so với quy định trên và các loại đuờng phố thay đổi loại do cơ sở hạ tầng được nâng cấp thì liên ngành : Tài chính - Xây dựng - Địa chính- Thuế có trách nhiệm trình Ủy ban Nhân dân Thành phố điều chỉnh cho phù hợp .

c) Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao liên ngành: Tài chính -Xây dựng - Địa chính - Thuế hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Vãn phòng UBND Thành phố, Giám đốc sở Tài chính, Xây dựng, Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các quận và thủ trưởng các ngành, cấp có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách