UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi trích yếu và điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 8g NQ/HĐND3 ngày 31 tháng 12 năm 1997 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 8c/ 2003/NQ /HĐND4 ngày 27 tháng 11 năm 2003 về việc tán thành và thông qua đề án thu, quản lý và sử dụng các loại phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tại Tờ trình số 501/TTr-BTDT ngày 21 tháng 7 năm 2009; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1918/TT-TC ngày 31 tháng 7 năm 2009, Báo cáo số 2411/BC-TC ngày 21 tháng 9 năm 2009 và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Báo cáo số 542/BC-STP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Sửa đổi trích yếu nội dung Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 của UBND tỉnh như sau: “Về việc quy định giá vé tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hoá Huế”

2. Điều chỉnh bổ sung giá vé tham quan các điểm di tích lịch sử văn hoá Huế tại Điều 1, Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 của UBND tỉnh như sau:

 Điểm

tham quan

Đối tượng

Đại Nội

(Đồng/vé/điểm)

Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng

(Đồng/vé/điểm)

Bảo tàng, Hòn Chén, Đồng Khánh, Thiệu Trị

(Đồng/vé/điểm)

1/ Khách nước ngoài

a) Người lớn

55.000

55.000

22.000

b) Trẻ em từ 7 đến 12 tuổi

11.000

11.000

11.000

2/ Khách trong nước

a) Người lớn

35.000

30.000

10.000

b) Trẻ em từ 7 đến 12 tuổi

7.000

6.000

2.000

3. Điều 2, Quyết định 868/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 được sửa lại như sau: “Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chịu trách nhiệm niêm yết giá công khai và sử dụng vé tham quan do Cục Thuế nhà nước tỉnh phát hành theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, các nội dung khác của Quyết định 868/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Bãi bỏ Thông báo số 612 TCVG/VG-TB ngày 14/12/1994 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh giá vé tham quan tại các khu di tích Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cao