UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2650/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘXÃ, THÔN, LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ THAM GIA KIỂM TRA, TRUY QUÉT XỬ LÝ, NGĂNCHẶN CHẶT PHÁ, KHAI THÁC RỪNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 / 11 / 2003;

Theo đềnghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1157/TTr-STC ngày 22/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn, lựclượng dân quân tự vệ tham gia kiểm tra, truy quét xử lý, ngăn chặn chặt phárừng trái phép trên địa bàn các xã trọng điểm thuộc huyện Na Rì, Chợ Đồn, ChợMới, Bạch Thông, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Văn phòng và Đội Kiểm lâm cơđộng như sau:

- Mức chihỗ trợ cho cán bộ xã, thôn lực lượng dân quân tự vệ tham gia kiểm tra, truyquét, xử lý, ngăn chặn chặt phá, khai thác rừng trái phép là: 15.000 đồng/người/ngày(vào ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật được hỗ trợ mức 20.000 đồng/người/ngày).

- Nguồnkinh phí: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Thời gianhỗ trợ: Không quá 15 ngày/người/tháng và được thực hiện từ tháng 4 đến tháng12/2006.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm tổ chứctriển khai thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhànước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện: Na Rì, Chợ Đồn, BạchThông, Chợ Mới và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu VT-P.KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường