ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2650/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 682/2008/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng02 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhândân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện nhưsau:

1. Sửa đổi khổ văn đầu tiên Điều 1 như sau:

“Điều 1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộcUỷ ban nhân dân các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đôngvà A Lưới, như sau:”

2. Sửa đổi điểm a, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 1như sau:

“4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉđạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lývà hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ởđịa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân.

Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu sốsinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Vănphòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biêngiới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năngquản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.”

3. Sửa đổi điểm a và khoản 3, bổ sung điểm b khoản3 Điều 1 như sau: “3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy bannhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủcông nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xâydựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm cấp,thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rácthải, bến, bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ.”

4. Bổ sung khoản 13 vào Điều 1 như sau:

“13. Phòng Dân tộc: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dânhuyện A Lưới và Nam Đông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dântộc.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao