UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2652/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; LẬP CHỈNH LÝHỒ SƠ ĐỊA CHÍNH; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀTÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày27/06/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Căn cứThông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địachính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất;

Căn cứ Thông tưsố 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện mức lươngtối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác,trang trại, hộ gia đình cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 709/TTr-STC ngày 7/8/2014, của Sở Tài nguyên Môi trường tại tờ trình số 245/TTr-STNMT ngày 9/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập chỉnhlý hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các nội dungsau:

1

Đơn giá đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn

a

Trường hợp người sử dụng đất đến kê khai

-

Cấp riêng đất

GCN

322.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

322.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

503.000

b

Trường hợp người sử dụng đất không đến kê khai (đơn vị thực hiện phải đến từng hộ gia đình, cá nhân yêu cầu kê khai và thu thập tài liệu)

-

Cấp riêng đất

GCN

322.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

322.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

503.000

2

Đơn giá đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở phường

a

Trường hợp người sử dụng đất đến kê khai

-

Cấp riêng đất

GCN

439.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

439.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

688.000

b

Trường hợp người sử dụng đất không đến kê khai (đơn vị thực hiện phải đến từng hộ gia đình, cá nhân yêu cầu kê khai và thu thập tài liệu)

-

Cấp riêng đất

GCN

439.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

439.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

688.000

3

Đơn giá đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đơn lẻ từng hộ gia đình, cá nhân

a

Nộp hồ sơ tại xã

-

Cấp riêng đất

GCN

920.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

924.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

1.187.000

b

Nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện

-

Cấp riêng đất

GCN

920.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

924.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

1.187.000

4

Đơn giá đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức

-

Cấp riêng đất

GCN

1.375.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

1.369.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

1.789.000

5

Đơn giá đăng ký, cấp đổi Giấy chứng nhận đồng loạt tại xã, thị trấn

a

Trường hợp người sử dụng đất đến kê khai

-

Cấp riêng đất

GCN

244.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

244.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

311.000

b

Trường hợp người sử dụng đất không đến kê khai (đơn vị thực hiện phải đến từng hộ gia đình, cá nhân yêu cầu kê khai và thu thập tài liệu)

-

Cấp riêng đất

GCN

244.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

244.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

311.000

6

Đơn giá đăng ký, cấp đổi Giấy chứng nhận đồng loạt tại phường

a

Trường hợp người sử dụng đất đến kê khai

-

Cấp riêng đất

GCN

291.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

291.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

372.000

b

Trường hợp người sử dụng đất không đến kê khai (đơn vị thực hiện phải đến từng hộ gia đình, cá nhân yêu cầu kê khai và thu thập tài liệu)

-

Cấp riêng đất

GCN

291.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

291.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

372.000

7

Đơn giá đăng ký, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận riêng lẻ

a

Nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện

-

Cấp riêng đất

GCN

410.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

414.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

520.000

b

Nộp hồ sơ tại VPĐK cấp tỉnh

-

Cấp riêng đất

GCN

410.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

414.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

520.000

8

Đơn giá đăng ký biến động đối với hộ gia đình, cá nhân

a

Nộp hồ sơ tại xã

a1

Trường hợp phải cấp mới GCN

-

Cấp riêng đất

GCN

529.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

641.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

799.000

a2

Trường hợp không phải cấp GCN

-

Cấp riêng đất

GCN

511.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

614.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

772.000

b

Nộp hồ sơ tại VPĐK cấp huyện

b1

Trường hợp phải cấp mới GCN

-

Cấp riêng đất

GCN

529.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

641.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

800.000

b2

Trường hợp không phải cấp GCN

-

Cấp riêng đất

GCN

511.000

-

Cấp riêng tài sản

GCN

614.000

-

Cấp đất và tài sản

GCN

772.000

9

Đơn giá đăng ký biến động đối với tổ chức

a

Trường hợp phải cấp mới GCN

a1

Cấp riêng đất

GCN

1.086.000

a2

Cấp riêng tài sản

GCN

1.099.000

a3

Cấp đất và tài sản

GCN

1.417.000

b

Trường hợp không phải cấp GCN

b1

Cấp riêng đất

GCN

1.077.000

b2

Cấp riêng tài sản

GCN

1.089.000

b3

Cấp đất và tài sản

GCN

1.407.000

10

Trích lục hồ sơ địa chính.

Thửa

107.000

(Có hệ thống biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmphối hợp với các Cơ quan, Địa phương và Tổ chức liên quan căn cứ quyết định nàytổ chức triển khai theo quy định.

2. Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cụcthuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị và cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang