BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2653 /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNHHÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN,TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓATRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐCTẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ươngkhóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấphành Trung ương khóa XI;

Theo đề nghị của ChánhVăn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trìnhhành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốctế.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đàotạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện; Hiệu trưởng cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Tổng Bí thư (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (để b/c);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ29-NQ/TW VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦUCÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃHỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiệnNghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấphành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đápứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải phápchủ yếu của ngành giáo dục để triển khai Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

2. Kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục xây dựng kếhoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giáviệc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về đổi mới cănbản, toàn diện giáo dục và đào tạo

a) Tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghịquyết số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghịquyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục để cán bộ quản lýgiáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên, nhân dân hiểu được yêu cầu của đổi mớicăn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phốihợp với cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyêntruyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động đến đông đảo cáctầng lớp nhân dân và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thực hiện thành công Kếhoạch hành động này.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thôngtin và Truyền thông triển khai đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo. Phối hợp với các cơ quan hữu quan mở kênh phát thanh,truyền hình về giáo dục và đào tạo ở Trung ương và các trang báo giấy và báođiện tử về giáo dục và đào tạo ở các địa phương; Thành lập Trung tâm truyềnthông giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốttrong các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Hoàn thiện hệ thốnggiáo dục quốc dân

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành,địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dânhiện hành ở các cấp học và trình độ đào tạo theo hướng mở, liên thông, học tập suốtđời và xây dựng xã hội học tập.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địaphương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với yêu cầu và điều kiện vùng miền, pháttriển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; xây dựng các trungtâm chăm sóc trẻ dựa vào cộng đồng, trung tâm tư vấn, bồi dưỡng kiến thức vàphương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phốihợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thành thực hiện quy hoạch mạng lưới cơsở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các viện nghiên cứu đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt; đầu tư xây dựng một số trường và ngành đào tạo chấtlượng cao; triển khai phân loại các cơ sở giáodục đại học theo hướng nghiên cứu, ứng dụng và thực hành.

d) BộGiáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Laođộng, Thương binh và Xã hội thực hiện đề án triển khai phân luồng và định hướngnghề nghiệp cho học sinh phổ thông; thống nhất việc quản lý các trường trungcấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; hoàn thiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

đ) Trong giaiđoạn 2014-2016, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch và các địa phương hoàn thành việc sắp xếp các trung tâmgiáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp,trung tâm dạy nghề cấp huyện; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của trung tâmhọc tập cộng đồng với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã.

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng vàtrình Thủ tướng Chính phủ ban hành khung trình độ quốc gia phù hợp với khungtrình độ của khu vực và thế giới.

3. Đổi mới chương trình giáo dục các cấp học vàtrình độ đào tạo

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu để Chính phủ trìnhQuốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ban hành Nghị quyết về đổi mới chương trìnhgiáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29; trình Chính phủ phê duyệt đềán đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai thực hiện từ năm học 2016-2017.

b) Rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầmnon bảo đảm thực hiện mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tìnhcảm, hiểu biết, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩnbị cho trẻ vào lớp 1; xây dựng và ban hành chương trình hướng dẫn chăm sóc,giáo dục trẻ tại gia đình; rà soát, điều chỉnh, bổ sung tài liệu học tập, họcliệu, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non.

c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dụcđại học rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo bảo đảm thống nhất,liên thông theo từng ngành, nhóm ngành, nhóm nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu củathị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;nghiên cứu tiếp nhận, chuyển giao chương trình đào tạo từ các nước tiên tiếncho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học của Việt Nam.

d) Phát triển các chươngtrình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người,nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiệnchuyển đổi ngành, nghề của người lao động. Điều chỉnh, bổ sung chương trình xóamù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng mở, phù hợp với đối tượng.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớiBan Tuyên giáo Trung ương và các ngành có liên quan xây dựng và ban hành chươngtrình giáo dục chính trị, đạo đức công dân, giáo dục quốc phòng - an ninh, giáodục kỹ năng sống trong các cấp học và trình độ đào tạo với nội dung thiết thựcvà các hình thức linh hoạt, hiệu quả, triển khai ngay từ năm học 2014-2015.

e) Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các Việnnghiên cứu khoa học tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng cácthành tựu của khoa học công nghệ trong dạy học và quản lý giáo dục; xây dựng vàtriển khai chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục và đào tạo;đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên.

4. Đổi mới hình thức, phươngpháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục vàđào tạo đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cánhân của người học, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường cáchoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vàothực tế.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dụcvà đào tạo đổi mới mục tiêu, nộidung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục đàotạo đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học. Triển khai đổi mới phương pháp kiểm tra,thi, đánh giá người học ngay trong quá trình và kết quả từng giai đoạn giáodục, đào tạo nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học ởcác cấp học và trình độ đào tạo.

c) Thành lập trung tâm đánh giáchất lượng giáo dục quốc gia để triển khai việc đổi mới thi, công nhận tốt nghiệptrung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học; tiến tới tổ chức một kỳthi quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh caođẳng, đại học; định kỳ đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông cấptỉnh, cấp quốc gia và tham gia các kỳ đánh giá quốc tế.

d) Thành lập trung tâm đánh giánăng lực ngoại ngữ quốc gia để đánh giá chất lượng đầu ra của các chương trình,các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ của ViệtNam.

đ)Nghiên cứu, thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục độc lập, xâydựng các quy chế để từ năm học 2015-2016 tổ chức kiểm định chất lượng các cơ sởgiáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo.

5. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cánbộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục

a) Triển khai sắp xếp lại hệ thốngcác cơ sở đào tạo giáo viên giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, củngcố các trường sư phạm trọng điểm.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạmpháp luật về hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; vị trí việc làm, địnhmức lao động, chế độ làm việc; nội dung và hình thức thi, xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp; quy định về tôn vinh đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lýgiáo dục và các viên chức khác trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành bổ sung chínhsách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kếtquả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng, miền, chế độ ưu đãi với giáoviên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục, giáo sư, phó giáo sư,tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia đầu ngành của các môn học, ngành học; bảo đảm bìnhđẳng về cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tôn vinh nhàgiáo, không phân biệt công lập và ngoài công lập.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉđạo, phối hợp với các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đàotạo lại, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ mầm non đến đại học;phát triển đội ngũ nhà giáo, chuyên gia đầu ngành cho các cấp học và trình độđào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

đ) Xây dựng cơ chế để cán bộ nghiêncứu tham giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Từng bước nâng cao nănglực nghiên cứu khoa học của giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

e) Hướng dẫn các địa phương, cơ sởđào tạo xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút các nghệ sỹ, nghệ nhân tài năng,người có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm và có tay nghề cao tham gia giảng dạy, truyềnnghề tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

g) Tiếp tục hoàn thiện chính sáchthu hút các chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảngdạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dụcvà đào tạo

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, ban hành bổ sung các văn bản quyphạm pháp luật về chính sách xã hội hóa giáo dục; chính sách bảo đảm bình đẳngvề quyền và nghĩa vụ của người học và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục cônglập và ngoài công lập; chính sách khuyến khích người học các ngành nghề nặngnhọc, độc hại, kém hấp dẫn nhưng xã hội có nhu cầu.

b) Ban hành cơ chế để các cơ sở giáodục và đào tạo được chủ động hợp tác, liên kết với các cá nhân, đơn vị có uytín trong và ngoài nước huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dụcvà đào tạo; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tưxây dựng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp vàgiáo dục đại học.

c) Phối hợp với Bộ Tài chínhtriển khai đề án đổi mới chính sáchhỗ trợ, chính sách tài chính cho các cơ sở giáodục, đào tạo và dạy nghềngoài công lậphoạt độngkhông vì lợi nhuận.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố xây dựng chính sách khuyến khích xãhội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình phục vụcho giáo dục hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có để cho cơ sở giáo dục đàotạo ngoài công lập thuê có thời hạn.

đ) Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính triển khaiđề án huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tưcho phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2015 - 2020.

e) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai đề án đổi mới cơ chế đầu tư chogiáo dục, đào tạo và dạy nghề.

g) Bộ Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng lộ trình điều chỉnhhọc phí theo hướng linh hoạt, trên cơ sở tương xứng giữa chất lượng đào tạo vớichi phí đào tạo để phát huy năng lực của từng loại hình cơ sở giáo dục và đàotạo.

h) Tiếp tục thực hiện chínhsách tín dụng ưu đãi cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học; thực hiệnchính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ tài chính đối với các đối tượng chínhsách xã hội, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

7. Đổi mới công tác quản lýgiáo dục và đào tạo

a) Tham mưu để Chính phủ trìnhQuốc hội phê chuẩn Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục; rà soát, điềuchỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về giáo dục vàđào tạo.

b) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm,hoàn chỉnh phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện trao quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; quy định lại chức năng,nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhân sự của các sở, phòng phù hợp với phân cấp quản lýgiáo dục và đào tạo.

c) Phối hợp với các địa phươngthực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục phù hợp với quyhoạch phát triển nguồn nhân lực của xã hội; tiếp tục thực hiện công tác dựbáo về giáo dục, đào tạo và nhu cầu nhân lực của xã hội.

d) Tăng cường quản lý chất lượng giáodục, đào tạo ở các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáodục đại học, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài nhằm bảo đảm chấtlượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

đ) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chínhtriển khai đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắnvới kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo.

e) Chỉ đạo các địa phương, cơ sởgiáo dục và đào tạo đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng bảo đảm kịp thời,chính xác, công khai, minh bạch theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị củangành, hướng về cơ sở; tổ chức phong trào thi đua với các tiêu chí cụ thể, rõràng, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, bảo đảm tính khả thi; có lộ trình thực hiệncụ thể, có kiểm tra, thanh tra, tránh bệnh thành tích.

g) Tăng cường vai trò quản lý nhànước đối với hoạt động khoa học và công nghệ, khoa học quản lý và khoa học giáodục; xác định vai trò nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học đápứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

h) Chỉ đạo Thanh tra giáo dục cáccấp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính vàthanh tra chuyên ngành ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh công tácthanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động giáo dục; tập trung xử lý các khiếunại tố cáo phức tạp, kéo dài và giải quyết các hiện tượng tiêu cực gây bứcxúc xã hội.

i) Phối hợp với Bộ Nội vụ triển khaiđề án đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức dựa trên đánhgiá thực chất năng lực của người dự tuyển.

8. Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụngcông nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo

a) Phối hợp với các bộ, ngành, ủyban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai đề án tăng cường đầu tư cơsở vật chất kĩ thuật cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; cơ sở đào tạo giáo viênđáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

b) Phối hợp với các bộ, ngành, ủyban nhân dân tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiệnhệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối vớigiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thườngxuyên và giáo dục đại học. Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và cóchính sách thu hút, vận động các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư cho các dự ánliên quan đến giáo dục và đào tạo.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới các bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện giao kinh phí ngânsách chi thường xuyên giáo dục và đào tạo dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật vàcác quy định về phương thức và tiêu chí phân bổ ngân sách hiện hành.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh kiên cố hóa trường, lớphọc, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên để phát triển giáo dục ở vùng dân tộcthiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

đ) Phối hợp với Bộ Khoa học vàCông nghệ triển khai đề án đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ vàđổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sởgiáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

e) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục vàđào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạtđộng dạy, học và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vàđào tạo. Xây dựng hệ thống học liệu mở, thư viện điện tử, mua quyền khai thácdữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

g) Triển khai hệ thống thông tinquản lý giáo dục trên phạm vi toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia vềgiáo dục và đào tạo phục vụ công tác quản lý các cấp.

9. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệuquả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo

a) Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phươngvà đa phương về giáo dục và đào tạo, gắn với việc tăng cường công tác quản lýnhà nước.

b) Tiếp tục triển khai đề án hội nhậpquốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 theo Quyết định số 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thúc đẩy việc hình thành vàphát triển hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa các nước ASEAN; mở rộng các chươngtrình trao đổi và dịch chuyển sinh viên quốc tế; tăng cường ký kết thỏa thuậnhợp tác và công nhận bằng cấp với các nước trong khu vực và trên thế giới.

d) Ban hành chính sách khuyếnkhích các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cưở nước ngoài đầu tư, tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoahọc, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục ở Việt Nam.

đ)Xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút chuyên gia nước ngoài, người Việt Namở nước ngoài tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại Việt nam và cử chuyên gia,giảng viên của Việt nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

e) Xây dựng và ban hành chươngtrình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và cho người nước ngoài họctại Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến,triển khai Kế hoạch hành động

a) Các cấp quản lý giáo dục từtrung ương đến địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt các nhiệmvụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục đến toàn thể cán bộ,nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên.

b) Văn phòng Bộ phối hợp với BáoGiáo dục và Thời đại, các cơ quan báo chí chủ động tổ chức tuyên truyền, giớithiệu nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29và Kế hoạch hành động của ngành; tình hình triển khai của các địa phương, cơ sởgiáo dục.

c) Các sở giáo dục và đào tạo, đạihọc, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chủ độngphối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp,kinh nghiệm thực hiện của địa phương, đơn vị về triển khai Kế hoạch hành độngcủa ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW .

2. Các đơn vị thuộc bộ, sở giáodục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyênnghiệp nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW và Kế hoạch hành động của ngành; xây dựng kế hoạchhành động cụ thể cho từng địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng và một năm báocáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo Ủy banQuốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ giúp việc Ủy ban Quốc giaĐổi mới Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Pháttriển nhân lực phối hợp với các đơn vị thuộc các bộ, ngành thực hiện tốt chứcnăng tham mưu, tư vấn trong triển khai đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủtướng Chính phủ, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành nhiệm vụ cơ quan thườngtrực của Ủy ban và Hội đồng.

4. Công đoàn Giáo dục Việt Namtham gia phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức và công đoàn viên tích cựctham gia giám sát thực hiện Kế hoạch hành động.

5. Kinh phí thực hiện triển khaicác nội dung nhiệm vụ của chương trình được dự toán từ các nguồn: Ngân sáchNhà nước cho giáo dục hàng năm, ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia,ngân sách từ các đề án, dự án có liên quan và từ xã hội hóa giáo dục.

6. Chánh Văn phòng Bộ có tráchnhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địnhkỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kếhoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

7. Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch hành động, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, Thủtrưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

PHỤ LỤC

CÁCVĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT SỐ 44/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦACHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIVỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆPHÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Đ ỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦNGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Đề án thành lập Trung tâm truyền thông giáo dục.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Bộ

Báo Giáo dục và Thời đại và các vụ, cục liên quan

2014

2

Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Các đơn vị liên quan

2014

NQ 44

3

Hướng dẫn sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật - hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề cấp huyện.

Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2014

4

Hướng dẫn phối hợp hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã

Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch

Vụ Giáo dục thường xuyên

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2016

5

Đề án rà soát, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn 2030.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ

2015

NQ 44

6

Đề án phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

Vụ Giáo dục Trung học và các vụ, cục liên quan

2015

NQ 44

7

Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015 – 2020.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

NQ44

8

Đề án xây dựng Khung trình độ quốc gia.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

NQ44

9

Đề án triển loại các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2015-2020.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Giáo dục Đại học

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2016

10

Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2025.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Giáo dục Mầm non

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2016

11

Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ phận Thường trực đổi mới CT, SGK phổ thông

Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan

2015

NQ 44

12

Đề án đổi mới thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2014

13

Đề án đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2016

NQ44

14

Đề án đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

NQ44

15

Đề án vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

16

Đề án huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 - 2020.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

NQ44

17

Xây dựng Luật sửa đổi một số điều Luật Giáo dục.

Luật

Vụ Pháp chế

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2016

18

Đề án tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

19

Nghị định về phương thức, tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.

Nghị định của Chính phủ

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2014

20

Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2013- 2017.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2014

21

Nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo.

Nghị định của Chính phủ

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2014

22

Đề án đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và đơn vị liên quan

2016

23

Đề án tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học giai đoạn 2015-2020.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cục Cơ sở vật chất, Thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

24

Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cục Công nghệ thông tin

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

NQ44

25

Hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015

26

Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan

2015

27

Đề án xây dựng mạng thông tin về đào tạo và cung - cầu nhân lực trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực

Các vụ, cục

và đơn vị liên quan

2015