BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCGIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GTVT THỜI KỲ2011 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Văn bản số 113/TB-VPCP ngày 07/5/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kếtquả của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạotheo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 tại phiên họp của Ban Chỉ đạo;
Căn cứ Văn bản số 6069/BKH-CLPT ngày 31/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việchướng dẫn xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực các ngành, địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựngQuy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011 - 2020 cho ViệnChiến lược và Phát triển GTVT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vậntải (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụtrưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ,Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo);
- Các Bộ: TC, KHĐT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Quyết định số: 2654/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải)

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Bộ trình Chính phủ

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011 - 2020

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Vụ TCCB

Các Vụ: KH-ĐT, TC, KHCN, HTQT; Trung tâm CNTT; các Tổng cục, Cục và các Trường thuộc Bộ GTVT

20/10/2010

10/11/2010