ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Tổ làm công tác Việt Kiều

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ văn bản số 2337/CV-UB ngày 10/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức làm công tác Việt Kiều;

Xét đề nghị tại văn bản số 221/CV-SNV ngày 17/6/2005 của Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể Tổ làm công tác Việt Kiều thuộc phòng ngoại vụ tỉnh quản lý được tổ chức lại theo Quyết định số 1786/QĐ-UB ngày 07/8/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Điều 2: Trưởng phòng Ngoại vụ sắp xếp lại nhân sự và phân công cán bộ phụ trách, theo dõi công tác Việt Kiều trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng theo phân cấp.

Điề 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và trưởng phòng Ngoại vụ thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân