THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2659/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH THUỶ LỢI TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệcác công trình thuỷ lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quảnlý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng Chiến lượcPhát triển thuỷ lợi Viêt Nam;

Căn cứ Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quyhoạch thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 và định hướng đếnnăm 2020;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày13 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2373/UBND-TCĐT ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề cươngquy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020;

Căn cứ Biên bản thẩm định số 430/BBTĐ-HĐTĐ ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch thuỷ lợi tỉnh BếnTre đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 331/TTr-SNN ngày 14tháng 10 năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phêduyệt quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch thuỷlợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 với nội dung chính sau:

1. Mục tiêu, nhiệmvụ phát triển thuỷ lợi:

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng hệ thống thuỷ lợi bền vững đáp ứng yêu cầu pháttriển kinh tế -xã hội của tỉnhvà đề phòng những tác động do biến đổi khí hậu.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Phântích, đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng nước cho các ngành kinh tế của tỉnh đến2020 có xét đến ảnh hưởng biến đổi khí hậu của khu vực.

- Đềxuất xây dựng một hệ thống thuỷ lợi phù hợp đáp ứng mục tiêu phát triển củatỉnh đến 2020, phù hợp với quy hoạch của đồng bằng sông Cửu Long,

- Đề xuấtdự án, công trình đầu tư cho các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theocơ cấu và sự huy động nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và khả năng đóng góp củangười dân.

c) Nhiệm vụ quy hoạch:

- Đề xuất, bổ sung hệ thống thuỷ lợi chủ động kiểmsoát xâm nhập mặn nhằm phát huy tối đa mặt lợi và giảm tối thiểu thiệt hại.

- Đề xuất hoàn chỉnh hệ thống đê biển, đê sông bảo vệsản xuất và phòng, chống thiên tai vùng ven biển Đông.

- Giải quyết tiêu nước chủ động, bao gồm tiêu chua,nước mưa, nước sau lũ, đặc biệt những diện tích ở khu vực giáp triều và mưanhiều.

- Cung cấp nước ngọt bảo đảm sản xuất vững chắc chokhoảng 100.000ha cây hàng năm, cây lâu năm, cây ăn trái và 46.000ha diện tíchnuôi trồng thuỷ sản trong mùa khô. Giải pháp công trình thích hợp nhằm tiếtkiệm và sử dụng nước hợp lý giữa các vùng.

- Bổ sung hệ thống công trình cung cấp nước mặn phụcvụ nuôi trồng thuỷ sản nước lợ vùng ven biển và hệ thống công trình, quy trìnhvận hành giải quyết mâu thuẫn giữa việc sử dụng nước ngọt và nước mặn.

- Giải pháp sử dụng nước cho nhucầu dân sinh và một số ngành kinh tế khác.

- Giải pháp bảo vệ, duy trì và phát triển, khu bảotồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ven biển v.v.

2. Nội dung quy hoạch:

a) Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi tỉnh BếnTre đến năm 2020:

- Quy hoạch tưới:

Nạo vét các hệ thống kênh trục,kênh cấp I và cấp II. Tạo điều kiện thuận lợi chuyển tải nước tưới cho mùa khô,với nguồn từ sông theo hệ kênh dọc và kênh ngang. Kết hợp khai thác nguồn nướctrữ từ hồ sông Ba Lai. Cù lao Minh cũng chuyển nước xuống từ phía Tây Bắc bằngkênh Chín Thước và Phụ Nữ. Với một số vùng gò cao ở Thạnh Phú sử dụng bơm độnglực hỗ trợ tưới cho những lúc khó khăn.

- Quy hoạch tiêu úng:

+ Vùng dự án bị ngập úng trong mùa mưa lũ. Hướng tiêuchính của khu hưởng lợi là ra bốn sông chính, do đó việc xây dựng các cống tiêukết hợp ngăn mặn giữ ngọt và hệ thống kênh tiêu kết hợp dẫn ngọt nêu trên làcần thiết.

+ Xây dựng hệ thống bờ bao cùng với cống lấy nước vàgạn tiêu hình thành các ô bao khép kín theo quy mô kênh cấp I hay kênh cấp II.Lợi dụng thuỷ triều biên độ lớn tranh thủ gạn tiêu.

- Quy hoạch kiểm soát mặn:

Đắp đê bao, bờ bao, xây cống ngăn không cho mặn xâmnhập từ sông vào nội đồng, tăng cường tối đa khả năng lấy nước ngọt từ phía Bắcxuống. Cho vùng dự án chúng tôi đưa ra 2 cấp giải quyết xâm nhập mặn như sau:

+ Kế thừa nghiên cứu đã được phê duyệt, nghiên cứu bổsung Dự án Bắc Bến Tre cho phù hợp và hoàn thiện cho vùng này thành một ô lớn.Cù lao Minh bao theo vành đai hai bên sông Cổ Chiên và Hàm Luông cũng hìnhthành thêm một ô nữa.

+ Kết hợp với cống Ba Lai đã được xây dựng, nghiêncứu bổ sung cống Hàm Luông trong điều kiện kiểm soát vĩ mô coi như toàn bộ tỉnhBến Tre là hồ trữ ngăn mặn từ phía biển vào và từ hai sông Mỹ Tho và Cổ Chiên.

- Quy hoạch kiểm soát lũ:

Trên quan điểm tuân thủ theo nghiên cứu QH kiểm soátlũ cho toàn ĐBSCL, khắc phục và hạn chế tối đa các mặt tồn tại của quy hoạch lũĐBSCL. Phát huy các lợi thế phù hợp với điều kiện của tỉnh Bến Tre. Xây dựng hệthống kiểm soát lũ trước mắt, phù hợp với kiểm soát lũ lâu dài, tránh tìnhtrạng lãng phí trong đầu tư và tu sửa. Giải pháp KSL cho Bến Tre (vùng ngọt) làphát triển nên bao ô kiểm soát lũ theo quy mô nhỏ, việc bảo vệ cây ăn trái cóthể thực hiện theo các ô nhỏ (khoảng 100 - 500ha) hoặc theo hộ và liên hộ.

- Quy hoạch kết hợp tạo nền đường giao thông và dâncư

Theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm1996 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng các công trình thuỷ lợi phải đi đôivới việc kết hợp tạo lập các cơ sở cho việc quy hoạch phát triển nông thôn.Trong dự án này việc sử dụng đất đào và nạo vét từ kênh để cải tạo và đắp mớihệ thống đường hai bên bờ kênh cùng khu dân cư hai bên sẽ phù hợp với chủtrương của Chính phủ. Bên cạnh đó việc xây dựng đê bao ngăn lũ, ngăn mặn kếthợp tạo nền đường giao thông và cải tạo lại hoặc làm mới các cầu qua kênh, tạomạng lưới giao thông trong vùng cũng là một trong các động lực thúc đẩy sự pháttriển của nông thôn.

b) Phương án quyhoạch:

- Lựa chọn phương án và phân vùng kiểm soát:

Chọn phương án 1 làm phương án quy hoạch, phân táchtỉnh Bến Tre làm 2 vùng kiểm soát:

+ Vùng 1: Lấy hệ thống Ba Lai đã được phê duyệt làmnền (cù lao An Hoá và cù lao Bảo) bổ sung các công trình cho phù hợp, bao theotuyến kiểm soát sông Mỹ Tho - tuyến cống đập Ba Lai (đã có) - tuyến bờ tả sôngHàm Luông.

+ Vùng 2: Bao toàn bộ cù lao Minh; các công trìnhđược xem xét cho phù hợp với kiểm soát mặn và trữ ngọt cũng như tiêu nước baotheo tuyến bờ hữu sông Hàm Luông - tuyến sông Cổ Chiên.

- Phân kỳ thực hiện quy hoạch:

+ Từ nay đến 2020 quy hoạch thuỷ lợi Bến Tre sẽ chialàm 4 giai đoạn:

. Giai đoạn 2010-2013: Giai đoạn giảm thiểu áp lựcxâm nhập mặn và trữ nước.

. Giai đoạn 2014-2015: Giai đoạn gia tăng chủ độngkiểm soát hoàn tất hệ thống khung trục, cơ bản xây dựng xong hệ thống ngăn mặntrữ ngọt.

. Giai đoạn 2016-2017: Giai đoạn hoàn thiện hệ thốngđê kết hợp với phát triển giao thông và dân cư.

. Giai đoạn 2018-2020: Hoàn chỉnh hệ thống nội đồng,phát triển theo hình thức chủ động hoàn toàn phục vụ sản xuất.

+ Chi tiết hạng mục bố trí các giai đoạn theo trìnhtự đầu tư nhưsau:

. Giai đoạn 2010-2013: Xây dựng tuyến đê và cống kiểm soátmặn bờ sông Mỹ Tho, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, nạo vét thượng nguồn sông BaLai, xây dựng một phần hệ thống kè chống sạt lở.

. Giai đoạn 2014-2015: Đầu tư cống nhồi nước vùng ngọt vàtrong nội đồng, hoàn thiện hệ thống kè chống sạt lở.

. Giai đoạn 2016-2017: Nạo vét kênh cấp I, cấp II, lấy đấtđắp bờ bao hình thành các ô bao khép kín, chủ động tưới tiêu. Phát triển củngcố hệ thống nội đồng phục vụ tốt công tác chuyển đổi sản xuất.

. Giai đoạn 2018-2020: Nghiên cứu bổ sung cho giai đoạn mới sau 2020, tiếptục nạo vét các kênh trục bị bồi lắng lại.

Hệ thống bờ bao các cấp được hình thành đồng thờisong song trong quá trình nạo vét và đào mới kênh. Xây dựng dần các hệ thốngthuỷ lợi ô bao khép kín của các vùng (theo hình thức cuốn chiếu từ tiểu vùngnày đến tiểu vùng khác), kết hợp phát triển nội đồng khi ô bao đã khép kín.

- Các hạng mục công trình chính: (Xem phụ lục kèmtheo)

+ Hệ thống đê biển, đê sông:

Trong quá trình phát triển cáctuyến đê biển, đê sông đều đã hình thành, các tuyến này đều kết hợp với giaothông bộ, quy mô cụ thể tuỳ thuộc vào cấp công trình của từng tuyến. Hệ thốngđê biển hầu hết đã được nghiên cứu, có nhiều đoạn đang được đầu tư xây dựng,một số dự án đang được thiết kế và đấu thầu thi công, nghiên cứu này chỉ cậpnhật cho phù hợp với hiện trạng và thực tế sẽ đầu tư xây dựng.

Hệ thống đê sông đã hình thành tuyến. Một số đoạn làcác trục lộ giao thông liên huyện, liên xã. Nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm cáctuyến ven sông Mỹ Tho, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên cho các đoạn chưa có vànâng cấp cho các đoạn chưa đủ quy mô.

Hệ thống đê biển được đầu tư theo tuyến của từngvùng.

+ Cống kiểm soát mặn và tưới tiêu:

Bổ sung toàn bộ các cống kiểm soát mặn còn thiếu dọcsông Mỹ Tho, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, phân tách riêng biệt cù lao BaLai và cù lao Minh. Bố trí bổ sung hệ thống cống nhồi nước đầu nguồn Ba Lai tạocù lao Ba Lai thành hệ thống kín.

Ngoài ra các công trình nội vùng điều tiết làm tăngmực nước hay linh động trong hình thức chuyển đổi sản xuất giữa lúa và tôm cũngđược bố trí bổ sung.

+ Kênh trục, cấp I, cấp II chuyển nước tưới tiêu:

Với đặc thù hệ thống kênh rạch chằng chịt, bề rộngmặt kênh lớn do tác động của thuỷ triều, nghiên cứu đi theo hướng nạo vét pháttriển các kênh trục, bố trí cải tạo theo mật độ đều cho các kênh cấp I và cấpII.

Ngoài việc nạo vét hệ thống kênh các cấp tạo thuậnlợi cho chuyển nước, trong quá trình xây dựng còn kết hợp tạo bờ bao, nền đườnggiao thông và dân cư. Trong cả hai phương án nội dung cải tạo hệ thống này đềugiống nhau.

+ Kè chống xói lở:

Tại vị trí ngã ba sông An Hoá với sông Mỹ Tho và sôngBến Tre với sông Hàm Luông, bờ trên sông An Hoá và sông Bến Tre; một số vị trívùng Nam Bến Tre (sông Mỏ Cày, sông Mương Điều, khu vực bệnh viện Cù Lao Minh) tốcđộ xói lở khá nhanh, diễn biến ngày càng phức tạp; nghiên cứu tính toán đưa vàobảo vệ bằng hình thức xây dựng hệ thống kè.

+ Nội đồng:

Hiện tại hệ thống nội đồng đã tương đối phát triển,tuy nhiên các mô hình vẫn còn mang tính chất cục bộ nhỏ lẻ và tập trung pháttriển chủ yếu cho vùng canh tác ngọt, ở vùng này trong nghiên cứu tính toán bổsung hệ thống nội đồng cho hoàn thiện hơn phù hợp với hình thức công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Hệ thống nội đồng sản xuất thuỷ sản vùng mặn đã vàđang được đầu tư, trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn phù hợp với các môhình canh tác cụ thể. Tỉnh cũng đã đầu tư nghiên cứu tính toán các dự án đầu tưnuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu này chỉ tính toán bổ sung tính toán các kênhtạo nguồn và cập nhật các đơn giá cho phù hợp hơn.

+ Bơm điện hỗ trợ tưới:

Đề án phát triển trạm bơm điện vừa và nhỏ vùng ĐBSCLđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hệ thống bơm này sẽ hỗ trợ cấp nước vàtiêu úng cho những khu vực gặp khó khăn. Trong nghiên cứu cũng sẽ tính toán hệthống bơm hỗ trợ tưới cho vùng gò cao phục vụ sản xuất lúa ở các huyện ThạnhPhú, Ba Tri, Bình Đại và bơm nước ngọt pha loãng cho nuôi trồng thuỷ sản venbiển.

3. Khối lượng vàkinh phí thực hiện quy hoạch:

a) Tổng hợp khối lượng thực hiện dự án:

TT

Hạng mục

Chiều dài

Khối lượng

1

Tổng khối lượng đào đắp kênh cấp I và II

773km

13.092.548m3

2

Tổng khối lượng đào đắp đê

370km

216.363.800m3

3

Tổng khối lượng đào đắp kênh nội đồng

768.829.137m3

4

Tổng khối lượng cống toàn tỉnh

1.596m

b) Tổng hợp kinh phí đầu tư dự án:

TT

Hạng mục

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Tổng số

53.577.245

1

Xây lắp

18.159.627

2

Đền bù giải phóng mặt bằng

17.797.798

3

Chi khác 30%

10.678.678

4

Dự phòng 15%

6.941.141

c) Phân kỳ vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:

TT

Hạng mục

Phân kỳ đầu tư (triệu đồng)

2011-2013

2014-2015

2016-2017

2018-2020

Tổng vốn

Tổng số

17.560.239

13.985.304

8.892.669

13.139.034

53.557.245

1

Hệ thống kênh

409.114

779.556

519.704

779.556

2.487.932

2

Hệ thống cống

7.296.987

3.787.342

3.614.056

4.414.289

19.112.684

3

Hệ thống đê

4.043.362

3.131.625

1.547.118

3.165.214

11.887.318

4

Hệ thống kè

1.030.803

1.418.752

-

-

2.449.554

5

Trạm bơm vừa và nhỏ

-

88.056

-

-

88.056

6

HTTL nội đồng

4.779.974

4.779.974

3.211.781

4.779.974

17.551.702

4. Phân cấp và trình tự thc hin quy hoch:

a) Phân cấp nguồn vốn đầu tư:

- Các hạng mục do Trung ương đầu tư bao gồm các công trìnhkiểm soát vĩ mô, liên vùng, liên tỉnh, các công trình quan trọng mấu chốt như:Toàn bộ hệ thống kênh trục chính; các cống kiểm soát mặn; hệ thống đê; hệ thốngkè.

- Hệ thống công trình từ vốn ngân sách tỉnh, bao gồm côngtrình kênh cấp I và cấp II (nạo vét kênh cấp I + đắp bờ bao kênh cấp I, nạo vétkênh cấp II + đắp bờ bao kênh cấp II).

- Hệ thống nội đồng do người dân đầu tư cải tạo qua từng nămcanh tác, đồng thời góp phần xây dựng những cống bọng, ô bao chảy qua nhữngmương nước cá thể.

TT

Hạng mục

Kinh phí đầu tư (triệu đồng)

Trung ương

Địa phương

Trong dân

Tổng

Tổng số

33.408.378

12.148.177

7.020.681

53.577.245

1

Hệ thống kênh

870.776

1.617.155

2.487.931

2

Hệ thống cống

19.112.684

19.112.684

3

Hệ thống đê

11.887.318

11.887.318

4

Hệ thống kè

2.449.554

2.449.554

5

Trạm bơm

88.056

88.056

6

HT nội đồng

10.531.021

7.020.681

17.551.702

b) Trình tự ưu tiên thực hiện đầutư:

Trình tự ưu tiên đầu tư các hạng mục như sau:

- Ưu tiên 1: Nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai, cống Thủ Cửu, cống SơnĐốc 2, cống Định Trung, cống An Hoá, kè An Hoá, cống Tân Phú, cống Bến Rớ, đêbiển và công trình trên đê.

- Ưu tiên 2: Xây dựng cống Cái Quao, cống Bến Tre, kèbờ Bắc sông Bến Tre, các kè khu vực Nam Bến Tre, kè bờ sông Hàm Luông, hệ thốngđê bao ven sông Mỹ Tho, đê sông Hàm Luông, đê sông Cổ Chiên (kết hợp các tuyếnlộ giao thông), các cống ảnh hưởng mặn trực tiếp cho vùng ngọt - lợ Bắc BếnTre.

- Ưu tiên 3: Cống Cầu Đất, cống Biện Lễ, cống RạchNgát, cống Rạch Đình... (các cống ảnh hưởng mặn trực tiếp cho vùng ngọt - lợNam Bến Tre).

- Ưu tiên 4: Xây dựng cống Mỏ Cày Nam, nạo vét kênhChín Thước và kênh Phụ Nữ.

- Ưu tiên 5: Xây dựng cống Mỏ Cày Bắc, nạo vét kênhtrục chính, kênh cấp 1.

- Ưu tiên 6: Xây dựng các cống nhỏ dưới đê, các cốngđiều tiết, tiếp tục nạo vét kênh trục chính, kênh cấp I.

- Ưu tiên 7: Xây dựng các cống ven sông ở vùng ngọtcòn lại.

- Ưu tiên 8: Nạo vét hoàn thiện hệ thống kênh trụcchính, kênh cấp 1.

- Ưu tiên 9: Nghiên cứu nạo vét lặp lại hệ thống kênhtrục và kênh cấp 1 trong ưu tiên 1, 4, 5, 6, điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

5. Đánh giá tác động môi trường:

a) Tác động tích cực:

Giải quyết tốt vấn đề “mặn ra mặn, ngọt ra ngọt” ởvùng ven biển và do đó giải quyết được mâu thuẫn về sử dụng nước trong vùng.Kiểm soát được chế độ mực nước, lưu lượng, xâm nhập mặn, đảm bảo cho Bến Tre cóđiều kiện thuận lợi để khai thác tốt tiềm năng đất đai, nhân lực để phát triểnkinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Giảm được thiệt hại do lũ, úng gây ra, giảm được phầnnào khối lượng xây dựng, chi phí đầu tư, duy tu, sửa chữa hàng năm, tăng độ ổnđịnh các hạng mục công trình hạ tầng cơ sở do ngập được kiểm soát.

Đáp ứng được nhu cầu tưới, cải thiện điều kiện tiêucho vùng ngập và do đó góp phần làm ổn định hơn việc sản xuất hai vụ lúa Đông xuân- Hè thu. Các vùng kiểm soát lũ cả năm. Cải thiện phần nào điều kiện thổ nhưỡngcủa các vùng đất có “vấn đề” (đặc biệt là các huyện Bình Đại, Ba Tri).

Cải thiện điều kiện hạ tầng cơ sở (hệ thống nhà ở,đường sá, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt…) làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cảithiện điều kiện sức khoẻ, nâng cao cuộc sống văn hoá tinh thần cho nhân dântrong vùng.

Tăng cao và đa dạng hoá sản phẩm, tạo thêm nhiều côngăn việc làm từ phát triển sản xuất thâm canh tăng vụ, nhờ đó thu nhập của nôngdân gia tăng, đời sống kinh tế phát triển.

b) Tác động tiêu cực:

Làm gia tăng mực nước tại thượng lưu và xung quanhcác vùng bao. Làm thay đổi, phức tạp thêm chế độ dòng chảy lũ và vì vậy có thểgây nên các diễn biến xấu về bồi lắng, xói lở cục bộ ở một số khu vực. Giảm tácdụng bồi đắp phù sa và vệ sinh đồng ruộng.

Phát triển sẽ tạo nên một sức ép lớn cho những khuvực đất ướt còn sót lại và như vậy tính đa dạng sinh học trong vùng bị giảmsút, một số loài động vật quý hiếm, nguồn gene quý hiếm có nguy cơ bị giảm,mất.

Tăng mức độ ô nhiễm (chua phèn) cho các vùng đất phènđược khai thác, các vùng phụ cận và nước biển ven bờ trong mùa tiêu chua trongmột thời gian khoảng 3 - 5 năm và do vậy có thể ảnh hưởng tới sự phát triển mộtsố loài sinh vật ở hạ lưu sông, vùng ven biển (bãi nghêu Bình Đại).

Tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước từ các loại chấtthải, hoá chất nông nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ở các vùng đượckiểm soát lũ cả năm và đời sống, sức khoẻ của nhân dân.

Thay đổi tập quán sinh sống, canh tác của nhân dântại một số khu vực. Hạn chế giao thông thuỷ, đặc biệt tại các công trình kiểmsoát mặn. Mất một diện tích khá lớn đất đai canh tác cũng như một số diện tíchcây hàng năm, lâu năm của dân, một số lớn các hộ gia đình phải di dời chỗ ở.

c) Các giải pháp giảm thiểu:

Để giảm thiểu các tác động về đa dạng sinh học vàthay đổi thảm phủ thực vật, trong giai đoạn lập đồ án cần có sự quan tâm thíchđáng trong việc bố trí sử dụng đất. Cần có một diện tích hợp lý cho các khu đấtướt, trồng, bảo vệ tốt diện tích đất rừng hiện có; trong giai đoạn thi công,đặc biệt là thi công trong các vùng phèn tiềm tàng cần tránh tác động đến tầngsinh phèn, hạn chế việc tiêu thoát nước phèn ra khu vực xung quanh và vùng hạlưu, nơi có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất phong phú.

Tác động đến nguồn lợi thuỷ sản, sẽ được khắc phụcbằng việc tăng cường việc nuôi cá hầm, ao hồ và nuôi kết hợp trên ruộng lúa,rừng tràm; thay đổi tập quán sử dụng các loại hoá chất nông nghiệp bằng cácchương trình “Ba giảm”, quản lý dịch bệnh tổng hợp (IPM) cũng là giải pháp hữudụng, có hiệu quả về kinh tế và môi trường.

Giảm chi phí vận hành bằng xây dựng quy trình khaithác phù hợp, đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Áp dụng vậtliệu mới trong xây dựng nhằm giảm chi phí bảo dưỡng tu bổ hàng năm.

Tác động về mất đất ở, nhà cửa, công tác đền bù, táiđịnh cư sẽ được giảm thiểu bằng một đồ án với các công trình được bố trí mộtcách tối ưu, thông qua quá trình tham vấn cộng đồng; các hộ mất đất, nhà ở phảiđược đền bù hợp lý, xứng đáng, đảm bảo để cuộc sống của họ không bị ảnh hưởngvà ít nhất phải bằng với mức sống trước đó.

Tính toán mặt cắt kênh hợp lý theo giới hạn xói vàlắng, xây dựng quy trình vận hành khai thác phù hợp với các công trình đầu tư.Giới hạn tốc độ tàu thuyền trong khai thác đường thuỷ giảm triệt để bồi, xói.

Chất lượng nước sẽ được cải thiện bằng hệ thống côngtrình (kênh, cống) thông thoáng, có chế độ vận hành hợp lý; tuy nhiên, conngười vẫn là yếu tố quyết định. Cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng trongviệc bảo vệ chất lượng nguồn nước, thay đổi dần các tập quán lạc hậu như làm hốxí trên sông, kênh, chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông, vứt bỏ các loại rácthải ra nguồn nước…

6. Hiệu quả của dự án quy hoạch:

Quy hoạch thuỷ lợi giai đoạn2011-2020 được phê duyệt và triển khai sẽ mang lại hiệu quả thiết thực về kinhtế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trên một số lĩnh vựcchủ yếu sau:

a) Hiệu ích ngăn mặn:

Hệ thống kênh các cấp trong quá trình xây dựng và tubổ đã hình thành nên các ô nội đồng có tác dụng ngăn mặn trữ ngọt cho từng thửa, các ô nội đồng vùng ngọt hầu hếtkhông bị ảnh hưởng mặn. Bốn cửa chính An Hoá, Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Namđã được kiểm soát bằng cống âu cùng với hệ thống đê dọc sông Mỹ Tho, Hàm Luôngvà Cổ Chiên, tuy nhiên mặn trên các sông này vẫn dâng cao (trên sông Mỹ Tho ranhmặn 4g/l vào sâu hơn khoảng 8km, sông Hàm Luông khoảng 2km và sông Cổ Chiênkhoảng 1km).

b) Hiệu ích kiểm soát ngập lũ và ngập úng:

Với hệ thống sông lớn và kênh rạch mật độ cao, biênđộ thuỷ triều lớn, Bến Tre có nhiều thuận lợi trong tưới tiêu tự chảy. Phươngán quy hoạch đưa ra thuận lợi trong tiêu úng và tiêu lũ, lưu lượng tiêu trungbình lớn hơn hiện trạng. Nhiều ô đồng trước đây còn ngập úng 30cm, nay có thểgạn tháo tiêu triệt để. Khi có hệ thống cống ngăn triều dọc sông lớn tạo khảnăng tiêu thoát tốt hơn.

c) Hiệu ích cấp nước tưới và sinh hoạt:

Khi bố trí công trình theo phương án chọn khả năngcấp nước phục vụ tưới và sinh hoạt đều tốt hơn hiện trạng, lúc đó toàn bộ vùngBắc Bến Tre (cù lao Ba Lai) vào hơn 2/3 vùng Nam Bến Tre được khép kín, kết hợpviệc vận hành các cống điều tiết nhồi nước, sẽ làm tăng mực nước nội đồng dẫnđến khả năng tưới tự chảy sẽ có hiệu quả cao hơn.

d) Hiệu ích tạo lập khu dân cư và phát triển giaothông:

Khi thực hiện quy hoạch hệ thống kênh trục kênh cấp Ivà cấp II được nạo vét làm tăng khả năng chuyển tải nước, kết hợp lấy đất xâydựng hệ thống bờ bao, đường giao thông và tạo lập khu dân cư. Các công trìnhcống đều kết hợp cầu lợi ích về giao thông bộ đều tăng lên rõ rệt. Việc giaothông thuỷ có khó khăn hơn, tuy nhiên nếu bố trí đầu tư xây dựng và vận hànhhợp lý theo phương án quy hoạch thì giao thông thuỷ trên địa bàn vẫn đảm bảo.

đ) Hiệu quả về kinh tế:

Với giả thiết đời sống kinh tế dự án xác định là 50năm, hệ số chiết khấu chuẩn {i} =12%. Tổng hợp các dữ kiện về chi phí đầu tư và lợi nhuận đưa vàomô hình tính toán, kết quả các chỉ tiêu kinh tế đạt như sau: NPV = 15.235 tỷ đồng (>0), IRR=15, 01 (>12%), B/C = 1,4 (>1) và NPV/C>0,1.

Từ kết quả tính toán trên cho thấy: Với hệ số chiết khấu chuẩn {i} =12%,nguồn vốn đầu tư như tính toán, giả thiết các nguồn lợi ích như trên, cácphương án thuỷ lợi đã đề xuất đều khả thivề mặt kinh tế.

e) Các hiệu ích khác:

Ngoài các hiệu ích kể trên, khi xây dựng các côngtrình thuỷ lợi theo các phương án quy hoạch còn mang lại các hiệu ích khác như: Cho phép tăng cường thâm canh tăngvụ, phát triển các công trình hạ tầng cơ sở tạo điều kiện phát triển văn hoá,xã hội, nâng cao dân trí, phát triển du lịch, cải thiện môi trường sinh thái,tránh sự ô nhiễm khi có quy trình vận hành hợp lý….

Với tập quán sinh hoạt của người dân Nam bộ, giaothông bằng đường thuỷ với phương tiện thô sơ, sản xuất mang tính cá thể dầnchuyển sang phát triển liên hộ, hiện đại hoá giao thông đường bộ, thì quy môcông trình bố trí theo phương án chọn là phù hợp cho vùng Bến Tre.

g) Hiệu quả xã hội - môi trường:

Khi quy hoạch được thực hiện sẽ tạo điều kiện cho cácngành đạt mục tiêu phát triển, tạo thêm công ăn việc làm của người dân sở tại,đời sống vật chất, tinh thần của người dân tăng lên, an ninh quốc phòng, xã hộiđược củng cố và ổn định.

Môi trường sinh thái được cải thiệntốt, độ ẩm không khí gia tăng, tạo cảnh quan môi trường đẹp thu hút nhiều kháchdu lịch tạo điều kiện cho ngành dịch vụ và các ngành kinh tế khác phát triển.

7. Các giải pháp phi côngtrình kết hợp chủ yếu thực hiện quy hoạch:

Cần xem công tác kế hoạch là khâu trung tâm của quảnlý nhà nước trong việc định hướng sự phát triển theo mục tiêu quy hoạch. Cần đổi mới công tác kếhoạch của tỉnh theo các nội dung chính tăng cường công tác chuẩn bị đầu tư, baogồm từ khâu lập chương trình, dự án theo mục tiêu quy hoạch đến tổ chức thựchiện các dự án đầu tư và giám sát thực hiện. Tăng cường năng lực của Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng chủ trì,điều phối và tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư, xét duyệt các dự án ưuđãi đầu tư.

Tăng cường công tác thống kê, dự báo và thông tinchính xác, kịp thời, không chỉ cho công tác quản lý nhà nước mà còn đối với cácthành phần kinh tế liên quan. Công tác này cũng bao gồm việc công khai hoá, phổbiến rộng rãi các dự án quy hoạch, dự án đầu tư đã chắc chắn thành lập nhằm tạora một bầu không khí đồng thuận, hợp tác của toàn xã hội.

Hoàn chỉnh các quy hoạch chi tiết (quy hoạch pháttriển ngành, quy hoạch cơ sở hạ tầng…) và công khai cho toàn thể dân chúng biếtđể các nhà đầu tư và nhân dân yên tâm bỏ vốn sản xuất kinh doanh, xây dựng cơsở hạ tầng triển khai các dự án sản xuất với các quy mô thích hợp.

Chuẩn bị tốt các dự án phát triển, các chương trìnhđầu tư và danh mục công trình cụ thể để tranh thủ các nguồn tín dụng nướcngoài: ODA, vay với lãi suất ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế như WB,IMF, ADB… cũng như nhằm tích cực vận động kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài.Cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong việc thẩmđịnh xét duyệt các dự án đầu tư nước ngoài nhằm rút ngắn thời gian cấp phép.

Xây dựng cơ chế tiết kiệm trong tiêu dùng để đầu tưcho sản xuất. Tăng dần tỷ lệ tích luỹ từ ngân sách để đầu tư cho cơ sở hạ tầng.Nâng dần tỷ trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong cơ cấu chi ngân sách nhà nước.Có cơ chế khuyến khích mạnh các thành phần kinh tế đầu tư vào hạ tầng kỹ thuậtdưới dạng BOT trong nước hay tham gia góp vốn vào các dự án mà Nhà nước chủtrì. Tranh thủ các nguồn tín dụng quốc tế cho việc đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật.

Nhanh chóng cải tiến, đổi mới quản lý khoa học côngnghệ từ việc tăng cường hệ thống tổ chức bộ máy đến quản lý hoạt động khoa họccông nghệ theo Luật Khoa học công nghệ và theo sự hướng dẫn của Bộ. Đẩy mạnhcác hoạt động thông tin tuyên truyền phổ cập kiến thức khoa học công nghệ rộngrãi trong các tầng lớp nhân dân.

Có chính sách đãi ngộ cán bộkhoa học công nghệ kể cả người nước ngoài chuyển giao công nghệ hoặc về làmviệc trong tỉnh. Đặc biệt khuyến khích cán bộ khoa học công nghệ về công tác ởvùng sâu, vùng xa. Mặt khác, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoahọc công nghệ, cán bộ quản lý để có được đội ngũ chuyên gia đầu đàn trong các ngànhđáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Công tác tuyên truyền, thôngbáo tình hình lũ lụt trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh,truyền hình, Internet...) cần phải được đẩy mạnh. Đặc biệt, cần phải đẩy mạnhcông nghệ thông tin trong công tác phòng tránh thiên tai.

Chuyển đổi cơ cấu cây con để thích nghi với tình hìnhmặn ở những vùng khan hiếm nguồn nước. Vấn đề này đã được người dân ở nơi đâythực hiện trong thời gian vừa qua như thực hiện một vụ lúa, hoặc 1 lúa kết hợpvới thuỷ sản. Tìm những loại cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, hay thíchnghi với hoàn cảnh một mùa nước trời, một mùa mặn. Như vậy áp lực khan hiếmnước ngọt không còn là nỗi lo lớn.

Cần có sự thống nhất cao trong tổ chức, quản lý. Uỷban nhân dân tỉnh chỉ đạo - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiệnxây dựng kế hoạch đầu tư, giám sát xây dựng. Công tác thuỷ lợi cho Bến Tre phảiphối hợp chặt chẽ với công tác thuỷ lợi của toàn đồng bằng sông Cửu Long, nếucó sự hợp tác của các nước thượng lưu thì vấn đề chia sẻ nguồn nước sẽ trở lênđơn giản và hữu hiệu. Do vậy, trong vấn đề sử dụng nguồn nước chúng ta cần phảităng cường hợp tác với các tỉnh lân cận và nước thượng lưu thông qua Uỷ bansông Mekong Việt Nam và Uỷ hội quốc tế sông Mekong.

Điều 2.Tổchức thực hiện

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầutư) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch này; thông tin, phổ biếnquy hoạch này đến các sở, ban, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố để cùng triển khai thực hiện.

Trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt, theo chức năng,nhiệm vụ được giao các sở, ban ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố cụ thể hoá các nội dung đưa vào kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn đểtriển khai quy hoạch, đảm bảo tuân thủ các nội dung đã phê duyệt, từng bướcthực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việcphê duyệt quy hoạch thuỷlợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 vàcó hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn


PHỤLỤC:

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ XÂY LẮP HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG ÁN CHỌN(PA1)(Banhành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Bến Tre)

TT

Hạng mục

Phân kỳ đầu tư (1.000 đồng)

2011-2013

2014-2015

2016-2017

2018-2020

Tổng vốn

A

HTTL BẮC BẾN TRE (CÙ LAO BA LAI)

3.763.829.943

2.711.641.771

1.618.057.241

2.715.789.898

10.809.318.853

I

HỆ THỐNG KÊNH TRỤC VÀ KÊNH CẤP I

37.073.182

120.437.609

80.291.740

120.437.609

358.240.140

1

Nạo vét kênh dẫn thượng Ba Lai

37.073.182

37.073.182

2

Nạo vét kênh 58 kênh cấp I, II

120.437.609

80.291.740

120.437.609

321.166.958

II

HỆ THỐNG CỐNG

1.680.013.762

414.846.303

539.906.225

632.410.461

3.267.176.751

II.1

Các cống lớn

1.372.602.602

-

-

-

1.372.602.602

1

Cống An Hoá

455.585.468

455.585.468

2

Cống Bến Tre

269.813.496

269.813.496

3

Cống Tân Phú

38.092.320

38.092.320

4

Cống Bến Rớ

40.211.599

40.211.599

5

Cống Thủ Cửu

393.770.339

393.770.339

6

Cống Sơn Đốc 2

98.031.737

98.031.737

7

Cống Định Trung

77.097.644

77.097.644

II.2

Ven Sông Mỹ Tho - vùng ngọt (6 cống)

-

-

65.936.517

65.936.517

131.873.033

II.3

Ven Sông Hàm Luông - vùng ngọt (8 cống)

-

-

99.240.713

99.240.713

198.481.427

II.4

Ven Sông Mỹ tho- vùng mặn ngọt hoá (16 cống)

187.378.319

187.378.319

-

-

374.756.639

II.5

Ven Sông Hàm Luông - vùng mặn ngọt hoá (11 cống)

120.032.841

120.032.841

-

-

240.065.682

II.6

Các cống điều tiết

107.435.143

107.435.143

II.7

Hệ thống cống dưới đê

-

-

374.728.995

374.728.995

749.457.989

II.8

Cống chuyển đổi tôm lúa huyện Bình Đại

-

-

-

92.504.236

92.504.236

III

HỆ THỐNG ĐÊ

927.801.171

669.801.171

381.130.613

1.047.000.000

3.025.732.954

III.1

Hệ thống đê biển

638.689.171

380.689.171

381.130.613

1.047.000.000

2.447.508.954

1

Đê biển - công trình trên đê tuyến Ba Tri

62.689.171

62.689.171

62.689.171

188.067.512

2

Đê biển - công trình trên đê Bình Đại

576.000.000

318.000.000

318.441.442

1.047.000.000

2.259.441.442

III.2

Hệ thống đê sông

289.112.000

289.112.000

-

-

578.224.000

1

Đê bao ven sông Mỹ Tho

152.188.629

152.188.629

304.377.257

2

Đê bao ven sông Hàm Luông

136.923.372

136.923.372

273.846.743

IV

HỆ THỐNG KÈ

203.000.000

573.564.859

-

-

776.564.859

1

Kè chống xói lở bờ sông An Hoá

87.000.000

87.000.000

2

Kè chống xói lở bờ sông Bến Tre

116.000.000

116.000.000

3

Kè chống xói lở bờ sông Hàm Luông

573.564.859

573.564.859

V

TRẠM BƠM VỪA VÀ NHỎ

-

17.050.000

-

-

17.050.000

VI

HỆ THỐNG THUỶ LỢI NỘI ĐỒNG

915.941.828

915.941.828

616.728.664

915.941.828

3.364.554.148

B

HTTL NAM BẾN TRE (CÙ LAO MINH)

2.109.159.736

2.064.733.292

1.356.079.433

1.678.535.814

7.350.308.277

I

HỆ THỐNG KÊNH TRỤC VÀ KÊNH CẤP I

99.754.399

140.283.595

93.522.397

140.283.595

473.843.986

II

HỆ THỐNG CỐNG

760.449.981

851.823.242

668.781.276

843.910.656

3.124.965.155

II.1

Bờ hữu sông Hàm Luông

384.135.799

384.135.799

286.266.992

461.396.372

1.515.934.962

Trong đó các cống quy mô lớn:

1

Cống đập Mỏ Cày Bắc (vàm Nước Trong)

87.564.690

87.564.690

2

HTTL Cái Quao

300.000.000

300.000.000

600.000.000

3

Cống Băng Cung

87.564.690

87.564.690

4

Cống Rạch Cừ

156.401.792

156.401.792

312.803.584

II.2

Bờ tả sông Cổ Chiên

328.066.011

328.066.011

289.979.512

289.979.512

1.236.091.046

Trong đó các cống quy mô lớn:

1

Cống đập Mỏ Cày Nam (vàm sông Thơm)

38.548.822

38.548.822

77.097.644

2

Cống Bến Giồng Lớn

50.401.048

50.401.048

100.802.096

3

Cống Rạch Ớt

129.590.056

129.590.056

259.180.112

4

Cống Eo Lói

178.186.327

178.186.327

356.372.654

II.3

Bờ tả đê biển Thạnh Phú

48.248.172

48.248.172

-

-

96.496.344

II.4

Bờ hữu, tả sông Eo Lói

92.534.772

92.534.772

185.069.544

II.6

Các cống điều tiết

91.373.260

91.373.260

III

HỆ THỐNG ĐÊ

424.493.793

377.564.893

136.300.000

11.600.000

949.958.687

III.1

Hệ thống đê biển

113.628.900

-

-

-

113.628.900

1

Đê biển Thạnh Phú

113.628.900

113.628.900

III.2

Hệ thống đê sông

310.864.893

377.564.893

136.300.000

11.600.000

836.329.787

1

Đê bao bờ hữu, bờ tả sông Eo Lói

49.757.365

49.757.365

99.514.730

2

Đê bao ven sông Hàm Luông

135.530.410

135.530.410

271.060.819

3

Đê bao ven sông Cổ Chiên

118.327.119

118.327.119

236.654.238

4

Đê bao các cồn trên sông

7.250.000

73.950.000

136.300.000

11.600.000

229.100.000

IV

HỆ THỐNG KÈ

141.750.000

141.750.000

283.500.000

1

Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày

118.400.000

118.400.000

236.800.000

2

Kè chống xói lở bờ sông Mương Điều

5.000.000

5.000.000

10.000.000

3

Kè bảo vệ khu vực bệnh viện Cù Lao Minh

18.350.000

18.350.000

36.700.000

V

TRẠM BƠM VỪA VÀ NHỎ

-

12.400.000

-

-

12.400.000

1

Huyện Thạnh Phú

12.400.000

12.400.000

VI

HỆ THỐNG THUỶ LỢI NỘI ĐỒNG

682.711.563

682.711.563

457.445.761

682.711.563

2.505.580.449

1

Nội đồng nông nghiệp

6.914.156

6.914.156

6.914.156

6.914.156

27.656.625

2

Nội đồng thuỷ sản - ngọt

203.360.119

203.360.119

135.573.412

203.360.119

745.653.769

3

Nội đồng thuỷ sản - mặn

472.437.288

472.437.288

314.958.192

472.437.288

1.732.270.055

Toàn tỉnh

5.872.989.678

4.918.175.063

2.974.136.674

4.394.325.712

18.159.627.130