ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lào Cai

___________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/03/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lào Cai;

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh