ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT LÚA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đấttrồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 12/12/2015 của UBND tỉnh v việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 294/STC-QLNS ngày 01 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền 23.700 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu về hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2016 phân bổ cho các đơn vị như sau (chi tiết kèm theo):

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 14.864 triệu đồng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 8.836 triệu đồng, trong đó:

- Công trình Kiên cố hóa kênh cấp 1 hồ Truồi: N8, N10, N12 huyện Phú Lộc: 6.000 triệu đng (Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn làm chủ đu tư).

- Các nhiệm vụ khác để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: 2.836 triệu đồng.

Điều 2. Về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa:

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, giao trách nhiệm: Sở Tài chính thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện) bố trí các nội dung chi theo quy định dưới đây cho phù hợp:

1. Quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai để thực hiện.

2. Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp.

3. Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại, tăng độ dày của tầng canh tác; tôn cao đt trng lúa trũng, thp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, bón vôi; thau chua, rửa mặn đối với đt bị nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đt khác.

4. Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa.

5. Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại.

6. Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Điều 3. Giao trách nhiệm cho:

1. Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục thông báo bổ sung kinh phí cho các đơn vị theo quy định tại Điều 1 nói trên.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện:

- Quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí về Sở Tài chính trước ngày 31/12/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC, NN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT LÚA NĂM 2016

(Chi tiết kèm theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Diện tích (ha)

Phân bổ kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa (triệu đồng)

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó

Tổng cộng

Trong đó

Đất trồng lúa nước

Đất trồng lúa khác

Đất trồng lúa nước

Đất trồng lúa khác

A

B

(1)=(2)+(3)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)

(5)

(6)

(7)

Tổng cộng

31.878,12

27.331,47

4.546,65

23.700

21.880

1.820

I

Phân bổ cho các huyện Nam Đông, A Lưới

1.852,93

1.364,64

488,29

1.609

1.365

244

Phân bổ 100% theo mức 1,000,000đ /ha/năm đối với đất trồng lúa và 500.000đ/ha/năm đối với đất trồng lúa khác theo diện tích thực tế

1

Huyện Nam Đông

375,03

307,14

67,89

341

307

34

2

Huyện A Lưới

1.477,90

1.057,50

420,40

1.268

1.058

210

II

Kinh phí còn lại (xem như 100%)

22.091

20.515

1.576

II.1

Phân b 60% kinh phí cho các huyện, thị xã và thànhphố Huế

30.025,19

25.966,83

4.058,36

13.255

12.309

946

1

Huyện Phong Điền

5.540,47

5.339,17

201,30

2.578

2.531

47

Phân bổ theo tỷ lệ diện tích của các huyện

2

Huyện Quảng Điền

4.420,12

4.359,86

60,26

2.081

2.067

14

3

Thị xã Hương Trà

3.734,04

3.459,17

247,87

CV

1.640

64

4

Thị xã Hương Thủy

3.399,88

3.283,78

116,10

1.584

1.557

27

5

Huyện Phú Vang

7.325,95

5.082,70

2.243,25

2.932

2.409

523

6

Huyện Phú Lộc

4.585,49

3.429,50

1.155,99

1.895

1.626

269

7

Thành phố Huế

1.019,24

1.012,65

6,59

482

480

2

II.2

Còn lại 40% phân bổ cho Ngành Nông nghiệp PTNT:

8.836

1

Bố trí cho Công trình Kiên cố hóa kênh cấp 1 hồ Truồi: N8, N10, N12 huyện Phú Lộc

6.000

Phục vụ cấp, tưới nước cho 160 ha lúa 2 vụ

2

Bổ sung cho Sở Nông nghiệp PTNT

2.836