UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2007

 QUYẾT ĐỊNH

V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

-------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hịên nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TC-HCSN ngày 16/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngân sách tỉnh giai đoạn 2007 - 2009 như Phụ lục phân loại đơn vị sự nghiệp kèm theo.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, tiền lương, tiền công, hạch toán kế toán, thông tin báo cáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai tài chính... theo quy định tại Điều 31, Chương IV Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2.Cơ quan chủ quản căn cứ quy định của Nhà nước, Quyết định của UBND tỉnh và phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp để ra quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2007) và 2 năm tiếp theo cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản của Sở Tài chính theo quy định tại Mục X, Khoản 2, Điểm 2.1 và Phụ lục số 04 Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các khoản thu và chi tiêu theo quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính và quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng cơ quan chủ quản và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư