BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2661/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KỊCH BẢN DIỄU HÀNHNGHỆ THUẬT TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH, THỦ ĐÔ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai Đềán Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tạiQuảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản chương trình nghệ thuật “1000 năm Thăng Long - HàNội hội tụ và tỏa sáng” trong Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 nămThăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội; (theo chi tiết Kịchbản đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửatheo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiệnhành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệthuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia 1000 năm Thăng Long;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NTBD, M (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Thọ
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2661/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Kịch bản diễu hành nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành