CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2661/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Nghị định 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lýlịch tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốctịch Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 vềviệc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi connuôi;

Căn cứ Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 vềviệc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 08a/ 2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụngsổ, biểu mẫu hộ tịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT /BTP-BNG-BCA ngày01 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an hướng dẫn thihành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vàongày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Thông tư 146/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp vàquản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch;

Căn cứ Thông tư 08/2010/TT-BTP hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốctịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 669/TTr-STP ngày 18 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính mới ban hànhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm theo phụlục 1).

Điều 2. Công bố kèm theo Quyết đinh này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi bổsung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèmtheo phụ lục 2).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng cácban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu