ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGKHAI, MINH BẠCH GIÁ CẢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ QUAN TRỌNG, THIẾT YẾU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn báo cáothị trường hàng hóa dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu;

Thực hiện Công văn số 3068/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc côngkhai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Công văn số 2849/STC-QLGCS ngày 11 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung, hình thức, thời gian công khai, đơn vị thựchiện, địa chỉ tra cứu, truy cập thông tin về nội dung công khai minh bạch giáhàng hóa dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội và hàng hóa thựchiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Nội dung và đơn vị thực hiệncông khai minh bạch về giá:

1.1. Sở Tài chính:

- Thực hiện công khai giá cảthị trường hàng tháng theo quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số55/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chếđộ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu;

- Chủ trì, phối hợp với các đơnvị có liên quan thực hiện công khai giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với đờisống kinh tế - xã hội ở địa phương và giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hànghóa thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh.

1.2. Sở Y tế: Thực hiện côngkhai giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủyếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định, giá dịch vụ ytế, cụ thể:

- Đối với các dịch vụ y tếtrong các cơ sở khám chữa bệnh công lập: giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theoThông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Ytế - Bộ Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và theo Quyết địnhsố 28/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhmức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữabệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Đối với các dịch vụ y tếtrong các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập: giá dịch vụ y tế do các cơ sở tựđịnh giá và niêm yết công khai cho người bệnh được biết. Đồng thời, chủ cơ sởphải có bản cam kết thực hiện đúng theo giá đã niêm yết.

- Đối với giá thuốc:

+ Tại các cơ sở khám chữa bệnhtrực thuộc: Giá thuốc được thống nhất trong toàn ngành từ tuyến tỉnh đến tuyếnxã qua việc đấu thầu thuốc do Sở Y tế tổ chức, kết quả đấu thầu được áp dụngtrong 12 tháng;

+ Tại các cơ sở kinh doanh bánbuôn và bán lẻ thuốc: Các cơ sở thực hiện việc kê khai, niêm yết giá thuốc theohướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 50/2011/TT-BYT-BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Công thương và chịu trách nhiệm trướcpháp luật và giá kê khai, kê khai lại, niêm yết và giá bán thuốc theo quy định;

1.3. Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn: Thực hiện công khai giá thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thựcvật, phân bón hóa học, thuốc thú y: vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;các loại kháng sinh...

1.4. Sở Xây dựng: Thực hiệncông khai đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; giá cho thuê, thuê muanhà ở xã hội, nhà ở công vụ được xây từ nguồn ngân sách nhà nước, giá bán hoặcgiá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

1.5. Sở Công thương: thực hiệnkiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh,chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các mặt hàng nằm trong danh mục bình ổngiá.

1.6. Sở Giao thông vận tải:thực hiện công khai giá cước vận tải hành khách bằng ô tô, tàu thủy,...

1.7. Công ty cổ phần Cấp nướcBà Rịa - Vũng Tàu: thực hiện công khai biểu giá nước sạch sinh hoạt.

1.8. Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu: Thực hiện công khai biểu giá điện.

1.9. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố: thực hiện báo cáo hàng tuần cho Sở Tài chính về tình hình giá cả củacác hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội và các mặt hàngthuộc danh mục bình ổn giá tại các huyện, thành phố. Đồng thời thực hiện kiểmtra việc niêm yết giá và mức giá đăng ký của các đơn vị thuộc địa bàn huyện,thành phố đang quản lý.

2. Hình thức công khai:

Các đơn vị thực hiện công khaiminh bạch giá cả hàng hóa thực hiện đăng tải trên Website của đơn vị (nếu có)hoặc Website của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:http://www.baria-vungtau.gov.vn

3. Thời gian công khai:

- Mỗi tháng 01 lần trước ngày25 hàng tháng, các đơn vị được giao nhiệm vụ công khai minh bạch giá cả hànghóa thực hiện gửi thông tin về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đăng tải công khai. Đối với các đơn vị cóđịa chỉ tra cứu thì các thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ sẽ công khai trựctiếp trên website của đơn vị đó vào ngày 25 hàng tháng;

- Trong trường hợp giá cả thịtrường có biến động đột xuất thì thực hiện gửi thông tin công khai tại thờiđiểm có biến động.

Điều 2. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệmbáo cáo, chuyển và đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính,Công thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Côngty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - VũngTàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên