ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1819/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHVỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN THỦ ĐỘ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệTrường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung học phổ thông có nhiều cấphọc;

Căn cứ Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổchức và hoạt động của Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở, Trường Trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp loại hình tư thục;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tại Tờ trình số 127/TTr-SGDĐT ngày 08/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi Quyết địnhsố 1819/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chophép thành lập Trường Trung học phổ thông Trần Thủ Độ.

Do các vi phạm: Tự ý tuyển sinh, tổchức các hoạt động dạy và học khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạtđộng giáo dục; không thực hiện nghiêm túc quy định của cơ quan có thẩm quyền vềviệc không cho phép hoạt động giáo dục; không đáp ứng được các quy định tạiKhoản 2, Điều 9, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổthông và trường phổ thông nhiều cấp học để được cơ quan có thẩm quyền cho phéphoạt động giáo dục.

Điều 2. Giao Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công bố, công khai Quyết định của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh đến Hội đồng quản trị Trường Trung học phổ thông Trần ThủĐộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, tổng hợp báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; các Giám đốc sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tàinguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, Chủ tịch Ủy bannhân dân xã Hồng Lĩnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồngquản trị Trường Trung học phổ thông Trần Thủ Độ và các cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Lưu: VT, NN, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh