ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2666/2007/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2008-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục 2005 vàNghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ các Quyết định của Thủtướng Chính phủ số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 về "Một sốchính sách phát triển giáo dục mầm non" và Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 về việc phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục mầmnon giai đoạn 2006-2010";

Căn cứ Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV,kỳ họp thứ 9;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một sốchính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2008-2010. Cụ thể như sau:

Trích 10% tổng chi ngân sách sựnghiệp giáo dục hàng năm của tỉnh cho giáo dục mầm non để thực hiện:

1. Hỗ trợ lương, bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế hàng tháng cho giáo viên mầm non ngoài biên chế tại các trườngmầm non bán công theo 02 mức sau:

- Đối với giáo viên trình độ đạtchuẩn trở lên: Hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu;

- Đối với giáo viên trình độ chưađạt chuẩn: Hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu.

Khuyến khích các trường trả lương theothang bậc quy định đối với giáo viên mầm non.

Bãi bỏ việc trợ cấp bảo hiểm xã hộivà bảo hiểm y tế đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế tại hướng dẫn liênngành số 550/HD-LN ngày 19/12/2002 của Ban Tổ chức chính quyền - Sở Giáo dục &Đào tạo - Sở Tài chính vật giá.

2. Nâng mức hỗ trợ hoạt động nghiệpvụ cho các trường mầm non bán công từ 5 triệu đồng/trường/năm lên 10 triệuđồng/trường/năm.

3. Nâng mức hỗ trợ xây dựng trườngmầm non đạt chuẩn quốc gia từ 100 triệu đồng/trường lên 300 triệu đồng/trường.

Các khoản 1, 2, 3 nói trên thựchiện từ 01/01/2008.

4. Tiếp tục hỗ trợ giáo viên ngoàibiên chế thuộc các trường mầm non bán công đi học bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng caotrình độ với mức 10.000 đồng/người/ngày.

Điều 2.Điều chỉnh chỉ tiêuxây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đến 2010 đạt 25% cho phù hợp vớiđiều kiện thực tế của tỉnh (chỉ tiêu Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐ13 là 50%).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà nướctỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban VHXH (HĐND tỉnh);
- Sở Tư pháp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Công báo tỉnh, Website Hải Dương;
- Lưu VT, KN (45).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình