BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2667/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁCTHỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướngdẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề ánỨng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn2014-2018;

Xét đề nghị của Cục trưởngCục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng côngnghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 theoQuyết định số 298/QĐ-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2014.

Kinh phí đảm bảo thực hiện Kếhoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ(nếu có).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kếhoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộvà Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Cục trưởng Cục Công nghệ thôngtin có trách nhiệm: theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và căn cứKế hoạch tổng thể để xây dựng Kế hoạch cụ thể hàng năm, trình Lãnh đạo Bộ banhành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TƯ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo thực hiện);
- Vụ Kế hoạch – Tài chính (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

KẾ HOẠCH

TỔNGTHỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC THỐNG KÊCỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014-2018(Ban hành kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2014 củaBộ Tư pháp)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

CÁC NHIỆM VỤ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

1

Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Vụ KHTC)

Hàng năm

Trang bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

2

Trang bị máy vi tính có kết nối internet cho cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành

2.1

Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp, phục vụ công tác thống kê

Sở Tư pháp

Cục CNTT

Hàng năm

Mỗi cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp được trang cấp 01 máy tính kết nối internet phục vụ công tác thống kê

Kinh phí của địa phương

2.2

Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê của các Bộ, ngành phục vụ công tác thống kê

Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành

Hàng năm

Mỗi cán bộ làm công tác thống kê của các Bộ, ngành được trang cấp 01 máy tính kết nối internet phục vụ công tác thống kê

Kinh phí của các Bộ, ngành

3

Biên tập, số hóa tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đưa vào Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử về công tác thống kê, Trang thông tin điện tử về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Vụ KHTC

Cục CNTT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Hàng năm

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đăng tải trên Trang thông tin về công tác Thống kê và Trang thông tin điện tử về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Vụ KHTC

4

Nâng cấp, chỉnh sửa các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong các lĩnh vực: lý lịch tư pháp, thủ tục hành chính, tương trợ tư pháp, quốc tịch, cán bộ và chức danh tư pháp… đảm bảo yêu cầu cung cấp số liệu cho Phần mềm thống kê theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực, chỉ tiêu thống kê thành phần cung cấp số liệu cấu thành Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử Ngành Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC và các đơn vị liên quan

Hàng năm

- Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong các lĩnh vực được nâng cấp, chỉnh sửa đảm bảo yêu cầu cung cấp số liệu cho Phần mềm thống kê theo quy định.

- Đề xuất các lĩnh vực, chỉ tiêu thống kê để cấu thành Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử Ngành Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

5

Tăng cường các hoạt động hợp tác, tham khảo kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê

Cục CNTT

Vụ KHTC, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Hàng năm

Hoạt động hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

II

KẾ HOẠCH NĂM 2014

1

Nâng cấp, chỉnh sửa Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi chấp hành chế độ báo cáo thống kê cho phù hợp với chế độ báo cáo thống kê mới được quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Cục CNTT

Vụ KHTC

Quý III, IV/ Năm 2014

Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi chấp hành chế độ báo cáo thống kê được tiến hành nâng cấp, chỉnh sửa

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

2

Xây dựng và triển khai thử nghiệm giai đoạn 1 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp - Phần ứng dụng cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cục CNTT

Vụ KHTC, Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý III, IV/ Năm 2014

Xây dựng và triển khai thử nghiệm giai đoạn 1 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp - Phần ứng dụng cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

III

KẾ HOẠCH NĂM 2015

1

Xây dựng Trang thông tin điện tử về công tác thống kê trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, Văn phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2015

Trang thông tin điện tử về công tác thống kê

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

2

Triển khai chính thức giai đoạn 1 của Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý I, II/ Năm 2015

Triển khai chính thức giai đoạn 1 của Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

3

Tiếp tục xây dựng, thử nghiệm và triển khai chính thức giai đoạn 1Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệcho các Bộ và cơ quan ngang Bộ có liên quan. Bước đầu phát triển một số chức năng, tiện ích phục vụ triển khai thử nghiệm phần mềm cho các Sở Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Năm 2015

Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được xây dựng mở rộng và triển khai cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan. Bước đầu triển khai thử nghiệm cho các Sở Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

IV

KẾ HOẠCH NĂM 2016

1

Xây dựng và triển khai chính thức giai đoạn 2 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Sở Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Năm 2016

Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được xây dựng mở rộng và triển khai chính thức cho các Sở Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

2

Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để phục vụ xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp

Năm 2016

Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để phục vụ xây dựng Đề án

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

V

KẾ HOẠCH NĂM 2017

1

Xây dựng và triển khai thử nghiệm giai đoạn 3 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Phòng Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Năm 2017

Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được xây dựng mở rộng và triển khai thử nghiệm cho các Phòng Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

2

Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp

Năm 2017

Dự thảo Đề án

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

VI

KẾ HOẠCH NĂM 2018

1

Triển khai chính thức giai đoạn 3 của Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp – Phân hệ cho các Phòng Tư pháp. Triển khai thí điểm phần mềm cho một số UBND cấp xã

Cục CNTT

Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Năm 2018

Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp được triển khai chính thức cho các Phòng Tư pháp và thí điểm cho một số UBND cấp xã có cơ sở hạ tầng, nhân lực phù hợp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

2

Hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp

Cục CNTT

Vụ KHTC, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp

Năm 2018

Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT

3

Tổng kết thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018

Cục CNTT

Vụ KHTC, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/Năm 2018-2019

Dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án trình Lãnh đạo Bộ

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục CNTT