ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2667/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 19 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI SỞ TÀI CHÍNHTỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ Tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hànhchính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 5253/STC-VP ngày 03/10/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung lĩnh vựcthực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính, bao gồm các nội dung sau:

I. Các lĩnh vực được bổ sung thựchiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính:

1. Thẩm định phương án bồi thường,hỗ trợ và tái định cư;

2. Ban hành quyết định về đơn giáthuê đất;

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. Thành phần thủ tục hồ sơ,thời hạn giải quyết:

1. Thẩm định phương án bồi thường,hỗ trợ và tái định cư;

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Quyết định thu hồi đất tổng thểvà Quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án;

- Quyết định phê duyệt tổng thể vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án;

- Công văn đề nghị thẩm định phươngán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (kèm theo Biên bản kiểm kê, Biên bản ápgiá bồi thường của từng hộ, Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư);

- Các giấy tờ về quyền sở hữu nhàở, quyền sử dụng đất hoặc văn bản xác nhận tính pháp lý về sử dụng nhà, đất củaUBND cấp xã;

- Các văn bản là cơ sở pháp lý kháccó liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản trên đất bị thu hồi (nếu có);

1.2. Thời hạngiải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Ban hành quyết định về đơn giáthuê đất;

2.1. Thành phần hồ sơ:

- Quyết định cho thuê đất của UBNDtỉnh Bình Thuận đối với tổ chức kinh tế;

- Phiếu chuyển thông tin địa chínhcủa Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)hoặc công văn đề nghị xác định đơn giá thuê đất của Cục Thuế tỉnh;

- Bản đồ vị trí khu đất.

2.2 Thời hạn giải quyết: Trong thờihạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp một phiếu chuyểnhồ sơ địa chính yêu cầu xác định đơn giá thuê đất cho nhiều dự án thì thời giangiải quyết được tính thêm ½ ngày/hồ sơ.

Đối với các dự án sản xuất nông nghiệpnếu chưa được phân hạng đất nông nghiệp thì Sở Tài chính có văn bản gửi CụcThuế tỉnh đề nghị xác định hạng đất nông nghiệp và thời hạn giải quyết được tínhtừ ngày Cục Thuế tỉnh có văn bản gửi Sở Tài chính về xác định hạng đất nôngnghiệp.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thời gian ban hành quyết định vềgiải quyết khiếu nại, tố cáo:

* Đối với đơn thuộc thẩm quyền giảiquyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồsơ phức tạp thì thời hạn là 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối với đơn không thuộc thẩm quyềngiải quyết: sau khi tiếp nhận đơn, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tàichính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền có chứcnăng giải quyết (nếu là đơn khiếu nại) hoặc chuyển đơn đến cơ quan thẩm quyềncó chức năng giải quyết, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết (nếu là đơntố cáo);

III. Quy trình tiếp nhận và giảiquyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơhành chính liên quan đến lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” nói trên, tổ chức,cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộphận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướngdẫn cho đương sự bổ sung;

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

- Sau khi đã thẩm định, xử lý phòngchuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã kýduyệt chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính để trả kếtquả cho tổ chức, công dân.

IV. Phí, lệ phí: Theo quy địnhhiện hành của nhà nước:

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chínhcó trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thựchiện có hiệu quả lĩnh vực đã được phê duyệt điều chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Tổ Kiểm tra 1128;
- Lưu: VT, NC, SNV.Nhan (10b).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành