ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế "một cửa" tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ Tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 5253/STC-VP ngày 03/10/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính, bao gồm các nội dung sau:

I. Các lĩnh vực được bổ sung thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính:

1. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

2. Ban hành quyết định về đơn giá thuê đất;

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. Thành phần thủ tục hồ sơ, thời hạn giải quyết:

1. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

1.1. Thành phần hồ sơ:

- Quyết định thu hồi đất tổng thể và Quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án;

- Quyết định phê duyệt tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án;

- Công văn đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (kèm theo Biên bản kiểm kê, Biên bản áp giá bồi thường của từng hộ, Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

- Các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất hoặc văn bản xác nhận tính pháp lý về sử dụng nhà, đất của UBND cấp xã;

- Các văn bản là cơ sở pháp lý khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản trên đất bị thu hồi (nếu có);

1.2. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Ban hành quyết định về đơn giá thuê đất;

2.1. Thành phần hồ sơ:

- Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Bình Thuận đối với tổ chức kinh tế;

- Phiếu chuyển thông tin địa chính của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) hoặc công văn đề nghị xác định đơn giá thuê đất của Cục Thuế tỉnh;

- Bản đồ vị trí khu đất.

2.2 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp một phiếu chuyển hồ sơ địa chính yêu cầu xác định đơn giá thuê đất cho nhiều dự án thì thời gian giải quyết được tính thêm ½ ngày/hồ sơ.

Đối với các dự án sản xuất nông nghiệp nếu chưa được phân hạng đất nông nghiệp thì Sở Tài chính có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh đề nghị xác định hạng đất nông nghiệp và thời hạn giải quyết được tính từ ngày Cục Thuế tỉnh có văn bản gửi Sở Tài chính về xác định hạng đất nông nghiệp.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thời gian ban hành quyết định về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

* Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ phức tạp thì thời hạn là 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: sau khi tiếp nhận đơn, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền có chức năng giải quyết (nếu là đơn khiếu nại) hoặc chuyển đơn đến cơ quan thẩm quyền có chức năng giải quyết, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết (nếu là đơn tố cáo); 

III. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” nói trên, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung;

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

- Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

IV. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành của nhà nước:

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đã được phê duyệt điều chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành