UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nông dân sau cơn bao số 6

______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Xét biên bản cuộc họp đề xuất chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khắc phục hậu quả do cơn bão số 6 của các sở Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nông dân sau cơn bão số 6 theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Triển khai thực hiện.

1 - Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để ký hợp đồng cung ứng cho các huyện và thành phố Huế giống lúa, lạc, ngô và gà.

- Thông báo cho các huyện chỉ tiêu giống các loại được phân bổ để đăng ký và tổ chức giao nhận với các huyện.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng của các loại giống được giao tổ chức thực hiện.

- Thống nhất với Sở Tài chính để điều chỉnh chỉ tiêu từ những huyện không thực hiện hết sang các huyện còn lại.

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2- Giao trách nhiệm cho UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã phường tổ chức bình xét một cách công khai, dân chủ để cấp cho dân đối với các loại giống cấp không thu tiền.

3- Đối với kinh phí hỗ trợ cải tạo 500 ha cao su bị gảy đổ để trồng sắn: cấp kinh phí cho huyện Nam Đông theo hình thức bổ sung có mục tiêu để UBND huyện tổ chức thực hiện.

4- Về giá bán các loại giống cây trồng: được áp dụng theo mức giá bán lẻ của Chương trình trợ giá trợ cước hàng miền núi hiện hành.

5- Về giá bán gà giống, giao trách nhiệm cho Sở Tài chính quy định giá bán tối đa cho nông dân trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đối với khu vực miền núi dược hưởng Chương trình trợ giá trợ cước, nếu mức trợ giá ở Quyết định này cao mức trợ giá của Chương trình trợ giá trợ cước thì được áp dụng theo mức trợ giá quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện