ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điu chỉnh giá cho thuê Ki ốt chợ Cốc Lếu

_________________

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá Lào Cai tại văn bn số: 246/CV-TC ngày 30/9/1998 về việc điều chỉnh giá cho thuê khu nhà A chợ Cốc Lếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá cho thuê Ki ốt chợ Cốc Lếu thị xã Lào Cai kể từ ngày 01/10/1998 như sau:

Giá cho thuê tại khu nhà A hai tầng là:

- Giá cho thuê tầng 1 nhà A: 18.000,00 đồng/m2/tháng.

- Giá cho thuê tầng 2 nhà A: 15.000,00 đồng/m2/tháng.

Giá cho thuê dãy Ki ốt một tầng vẫn thực hiện theo quyết định số: 176/QĐ-UB ngày 13/9/1996 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Căn c vào mức giá chuẩn trên, giao cho UBND thị xã Lào Cai quy định cụ thể giá cho thuê đối với từng vị trí thuận lợi, khó khăn theo nguyên tắc sau:

- Đối với khu nhà A hai tầng, mức giá tối thiểu không thấp hơn 0,8 lần giá chuẩn do UBND tỉnh qui định và mức giá tối đa không vượt quá 02 ln giá chuẩn do UBND tỉnh quy định.

- Đối với dãy Ki ốt 1 tầng mức giá cho thuê là giá tối thiểu, mức tối đa không quá 1,2 lần so với giá tối thiểu.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai và các đơn vị cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày 01/10/1998.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử