ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 267/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG KHOẢN 4, ĐIỀU 5, CHƯƠNG II QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁNBỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn2006 - 2010;
Căn cứ Thông báo số 276-TB/TU ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoàitỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 2465/STC-QLNS ngày 04 tháng10 năm 2007 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 352/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2007;
Theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chiều ngày 12 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 4,Điều 5, Chương II quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đàotạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 213/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Được thanh toán theo thực tế vàkhông quá 250.000 đồng/người/năm học đối với trường hợp đào tạo Trung cấpchuyên môn nghiệp vụ, Trung cấp chính trị.

Điều 2. Giao Sở Nội vụchủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này, đảm bảoviệc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đối tượng và có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh, thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan