HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 267-CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT I (BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM) CHUYỂN VỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;
Xét ý kiến của các ngành và các địa phương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho chuyển địa điểm của trường công nhân kỹ thuật I (Bộ Cơ khí và luyện kim) hiện đóng tại tỉnh Hà Bắc về thành phố Hà Nội.

Điều 2. Bộ Cơ khí và luyện kim phối hợp với Tổng cục Dạy nghề chỉ đạo nhà trường giải quyết các thủ tục cần thiết tiến hành việc chuyển trường này về Hà Nội; cần bảo đảm tốt và liên tục công tác đào tạo; giữ gìn cơ sở vật chất, thiết bị và mọi tài sản của Nhà trường chu đáo.

Điều 3. Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 1985 – 1986.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Nguyên Giáp