NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

QUI ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬITRÊN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

- Căn cứPháp lệnh Ngân hàng Nhà nước do Chủ Tịch Hội đồng Nhân dân công bố theo lệnh số 37/LCT-HĐNN 7 ngày 24/5/1990.

- Căn cứ Nghị địnhsố 43/CP ngày 5/2/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Nhằm tăng cường việcmở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân và séc cá nhân một cách rộng rãi.

- Theo đề nghị củaVụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

Điều1

Quiđịnh mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản tiền gửi cá nhân từ0,3%/tháng đến 0,5%/tháng, mức cụ thể do các Tổ chức tín dụng (TCTD) qui địnhphù hợp với cung cầu về vốn của từng hệ thống.

Điều2

Mứclãi suất qui định tại điều 1 của Quyết định này thi hành từ ngày 01/11/1994. Cácmức lãi suất về tiền gửi trên tài khoản cá nhân trước đây trái với qui định nàyhết hiệu lực thi hành.

Điều 3

Tổng Giám đốc, giámđốc các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngânhàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài,công ty Tài chính, Qũi tín dụng nhân dân, chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng; Giámđốc chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị ởNgân hàng nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sĩ Kiêm