ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2671/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNHPHỦ VÀ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG,LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước(Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chínhvề việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vềviệc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Phê duyệt Đềán kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 -2012”; Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềviệc: “Giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 vànăm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phêduyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ chogiáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 1639/SKHĐT-VX ngày 24/7/2013 về việc: “Đềnghị điều chỉnh cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngânsách tỉnh cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhàcông vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012”; kèm theo Biên bảnhọp và đề xuất của liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, tổ chức ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điềuchỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sáchtỉnh cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà côngvụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012; để các ngành, các đơn vịcó liên quan thực hiện; với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung cơ chế chínhsách hỗ trợ quy định tại mục 4, phần II - Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóatrường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 -2012 (Kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa), như sau:

1.1. Nội dung đã ban hành tại Quyếtđịnh số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Đối vớicác xã cơ sở cách mạng, xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007của Thủ tướng Chính phủ, các Trường Dân tộc nội trú, trường THPT miền núi: mứchỗ trợ 100%, trong đó từ vốn Trung ương 80%, vốn của tỉnh 20%, và hỗ trợ mộtphần kinh phí chuẩn bị đầu tư”.

Điều chỉnh, bổ sung như sau: “Đốivới các xã cơ sở cách mạng, xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các Trường Dân tộc nội trú, Trường THPT: Mứchỗ trợ từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh là 100% giá trị xây lắpvà một phần kinh phí chuẩn bị đầu tư”.

1.2. Nội dung đã ban hành tại Quyếtđịnh số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Đối vớicác xã miền núi thấp, xã bãi ngang, xã nghèo (không thuộc Quyết định số30/2007/QĐ-TTg): Mức hỗ trợ là 90%, trong đó từ vốn Trung ương 80%, vốn của tỉnh10%; vốn huyện, xã 10%”.

Điều chỉnh, bổ sung như sau: “Đốivới các xã miền núi thấp, xã bãi ngang, xã nghèo: Mức hỗ trợ từ nguồn Tráiphiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh là 90% giá trị xây lắp”.

2. Các nội dung khác thực hiện theoquy định tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBNd tỉnhThanh Hóa về việc: “Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớphọc và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012”.

Điều 2.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, các ngành vàcác đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyếtđịnh này có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiệnhành của nhà nước.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung:

- Hướng dẫn cụ thể nội dung phêduyệt tại Điều 1 Quyết định này cho các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầutư thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Căn cứ vào tổng số vốn còn lạicủa Chương trình từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh, lập phương ángiao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án còn thiếu vốn, trình duyệt theo đúngquy định (Yêu cầu đảm bảo tổng số vốn hỗ trợ tư hai nguồn không vượt quá tổngmức hỗ trợ đã được bố trí cho Chương trình này).

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạcNhà tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cácngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến