ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2674/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Luật

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 371/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 17 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế với các nội dung như sau:

- Dự án mở rộng khách sạn La Residence tại phường Vĩnh Ninh;

- Diện tích bổ sung: 3.567,9 m

- Loại đất: Đất khu vui chơi, giải trí công cộng;

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ế có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điều 4;nh;ng Thông tin điện tử tnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ