BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2675/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY ASEAN VÀ 15 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂTHAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hànhkèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tácquốc tế chủ trì phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Ban Quản lý Nhà hátLớn Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức trưng bày không gian triển lãm “Việt Nam vàASEAN” và chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm Ngày ASEAN và 15năm Việt Nam gia nhập ASEAN với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn TấnDũng.

- Thời gian: ngày 7 tháng 8 năm2010

- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí:

- Các chi phí bao gồm: Chi phítổ chức biểu diễn, thiết kế và in tờ rơi giới thiệu chương trình, trang trí sânkhấu, hoa, thiết kế, thi công và trưng bày triển lãm; chi phí xây dựng chươngtrình, luyện tập, tổng duyệt và tổ chức biểu diễn trích từ nguồn kinh phí củaBộ cấp thực hiện các hoạt động của ASEAN năm 2010 do Cục Hợp tác quốc tế quảnlý;

- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nộicung cấp địa điểm tổ chức;

- Bộ Ngoại giao đảm nhiệm nộidung các hoạt động và chi phí tổ chức tiệc chiêu đãi sau buổi biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Dànnhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, THV.9.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng