HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 268-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CAM RANH VÀ KHÁNH NINH THUỘCTỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Cam Ranh và Khánh Ninh thuộctỉnh Phú Khánh như sau:

1. Thành lập các thị trấnBa Ngòi thuộc huyện Cam Ranh, thị trấn Ninh Hòa và thị trấn Vạn Giã thuộc huyệnKhánh Ninh.

2. Địa giới của thị trấnBa Ngòi ở phía bắc giáp xã Cam Phúc tại cây số 1507 trên đường quốc lộ 1; phíađông giáp bờ vịnh Cam Ranh; phía nam giáp xã Cam Thịnh; phía tây giáp xã CamPhước từ cây số 1 của đường tỉnh lộ 9 đến phía đông chân núi Hòn Rồng.

3. Địa giới của thị trấnNinh Hòa ở phía bắc giáp dãy núi Ô Gà từ đỉnh đèo Bánh Ít đến đường sắt; phíađông giáp đường quốc lộ 1 từ ngã ba đường đến đỉnh đèo Bánh Ít; phía nam giáptừ ngã ba quốc lộ 1 đến đường sắt; phía tây giáp từ đường sắt đến dãy núi Ô Gà.

4. Địa giới của thị trấnVạn Giã ở phía bắc giáp từ đường sắt, quốc lộ 1 đến sông Chà Là chảy ra biển;phía đông giáp biển; phía nam giáp sông có cầu Bà Bường chảy ra biển; phía tâygiáp đường sắt.

Điều 2. Ủy ban nhân dântỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T.M. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân