ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn
thị xã Đồng Xoài cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 củaChính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chínhphủ qui định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chínhphủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 củaBộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/5/2007của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 114TTr-STP ngày 05/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/ Giao Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước thực hiện công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (trừ hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản trong khu công nghiệp).

2/ Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài không thực hiện chứng thực các họp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

3/ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2011.

Điều 2.

1/ Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định này.

2/ Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước kiện toàn, bổ sung viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu