BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2682/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ CỬ QUỐC GIA “NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ”ĐỀ NGHỊ UNESCO ĐƯA VÀO DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA NHÂN LOẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂTHAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địnhvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch;
Căn cứ Văn bản số 2496/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủthông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựngHồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóacủa Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thểđại diện của nhân loại;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia ViệtNam và Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề ánxây dựng Hồ sơ “ Nghệ thuật Đờn ca tài tử” đề nghị UNESCO đưa và Danh sách disản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều 2. Thủ trưởng các cơquan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo chất lượng Hồsơ theo quy chuẩn của UNESCO và đúng tiến độ.

Điều 3. Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương có Nghệ thuật Đờn ca tài tử xem xét phê duyệt dự toán và bố trí kinh phíxây dựng Hồ sơ từ ngân sách địa phương.

Điều 4. Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện tại Thànhphố Hồ Chí Minh, Viện trưởng
Viện Âm nhạc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ ChíMinh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Ninh thuận, BìnhThuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang,An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, BạcLiêu, Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như điều 4;
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
TT Trần Chiến Thắng;
TT Lê Tiến Thọ;
UBND tỉnh/ thành có tên trong Điều 4;
Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;
Cục Hợp tác quốc tế;
Lưu: VT, DSVH (2), NTTT 50.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh