ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2682/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN 8, ĐIỀU 10,QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2010 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011của Chính phủ quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọinhập ngũ trong thời chiến;

Căn cứ Thông tư số 184/2011/TT-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2011của Bộ Quốc phòng quy định danh mục công dân được miễn gọi nhập ngũ trong cáccơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 335/TTr-CAT-PV28 ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Khoản 8, Điều 10, Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chínhsách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung còn lạitại Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai banhành quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách cho Công an xã trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái