UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3023/TC-HCSN ngày 15 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng xã hội được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh như sau:

- Tiền ăn cho Người có Công cách mạng là: 420.000 đồng/người/tháng (bốn trăm hai mươi ngàn đồng);

- Tiền ăn cho Người già không nơi nương tựa và trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn là: 580.000 đồng/người/tháng (năm trăm tám mươi ngàn đồng);

- Tiền ăn cho Người bị bệnh tâm thần là: 670.000 đồng/người/tháng (sáu trăm bảy mươi ngàn đồng);

- Tiền ăn cho đối tượng mại dâm, ma túy đang cải tạo là: 435.000 đồng/người/tháng (bốn trăm ba mươi lăm ngàn đồng);

Điều 2. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền ăn cho các đối tượng: Trong dự toán ngân sách nhà nước tỉnh hàng năm của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cao