UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2684/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, ỦY BAN NHÂN DÂNCẤP HUYỆN TẠI TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính; số 193/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy địnhchi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tìnhhình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tácxã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2014của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trìnhsố 264/TTr-SKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 02 (hai) thủ tục hành chính mới banhành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 01 (một) thủ tụchành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệntại tỉnh Thái Bình (có Phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủyban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đếnhợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Thái Bình

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã

1

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình