ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHMỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNHQUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vậnđộng viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối vớivận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BộVăn hóa, Thể thao và Du Lịch về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ- TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày04/7/2013 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định mức chi dinh dưỡng đối với vậnđộng viên, huấn luyên viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạiTờ trình số 146/TTr- SVHTTDL ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thaotỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chứctriển khai thực hiện quy định nêu trên, quản lý, sử dụng kinh phí đúng nộidung, đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kývà thay thế Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc quyđịnh tạm thời một số chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên,học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNHSÁCH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng:

- Huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếuthể thao của tỉnh Quảng Nam đang tập trung tập luyện thường xuyên tại các Trungtâm đào tạo, huấn luyện thể thao; các Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; TrườngNăng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam;

- Huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnhQuảng Nam đang tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu tại các giải thểthao thành tích cao.

2. Phạm vi áp dụng:

- Đội tuyển tỉnh: Những vận động viên đạt đẳng cấptừ cấp I trở lên; vận động viên đạt huy chương các giải quốc tế; vận động viênđược tập trung vào các đội dự tuyển hoặc dự tuyển trẻ quốc gia và đội Bóngchuyền hạng A1;

- Đội tuyển trẻ tỉnh: Những vận động viên đạt huychương các giải thi đấu cấp quốc gia; vận động viên xuất sắc có khả năng pháttriển lên đội tuyển tỉnh; vận động viên Đội tuyển bóng đá U17-U21 và Đội bóngchuyền trẻ;

- Đội tuyển năng khiếu tỉnh: Vận động viên năngkhiếu thể thao chưa đạt huy chương các giải thể thao quốc gia, có thời gian tậptrung trên 12 tháng và có khả năng phát triển tốt; vận động viên Đội bóng đánăng khiếu các U13-15;

- Học sinh năng khiếu thể thao: Học sinh mới tuyển,có thời gian tập trung tập luyện từ 12 tháng trở xuống và có khả năng pháttriển lên đội tuyển năng khiếu của tỉnh;

- Đội tuyển huyện, thành phố thuộc tỉnh: Những vậnđộng viên có khả năng tranh chấp huy chương tại các giải thi đấu Đại hội Thểdục thể thao cấp tỉnh; giải vô địch từng môn thể thao cấp tỉnh.

Chương 2.

PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ,CHÍNH SÁCH

Điều 2. Chế độ dinh dưỡng:

1. Định mức chi: Chế độ dinh dưỡng được tínhbằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của một huấn luyện viên,vận động viên. Mức quy định cụ thể như sau:

a) Đối với vận động viên, học sinh năng khiếu thểthao, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tập trungluyện tập thường xuyên; tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu:

Đơn vị tính:đồng/người/ngày

TT

Đối tượng

Mức chi trong thời gian tập trung luyện tập thường xuyên

Mức chi trong thời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu

1

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển tỉnh

150.000

200.000

2

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển trẻ tỉnh

120.000

150.000

3

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu tỉnh

90.000

150.000

4

Học sinh năng khiếu thể thao

90.000

b) Đối với các vận động viên khuyết tật, khi đượccấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu các giải quốcgia được hưởng chế độ dinh dưỡng bằng mức của đội tuyển tỉnh cho những ngàyđược tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu.

c) Đối với vận động viên ngoài chỉ tiêu đào tạo củaTrường Năng khiếu Nghiệp vụ thể dục thể thao và Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam,khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu cácgiải thể thao cấp quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng và tiền công bằng mứccủa đội tuyển trẻ tỉnh cho những ngày được tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấuvà thi đấu.

d) Đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc độituyển huyện, thành phố thuộc tỉnh: Đảm bảo bằng 70% so với mức chi dinh dưỡngcủa vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh.

2. Thời gian tính chi trả:

a) Đối với các đối tượng được quy định tại Điểm a,khoản 1, Điều 2 của Quy định này: Là số ngày vận động viên, huấn luyện viên cómặt thực tế tập trung tập luyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Trongđó: Thời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu bình quân khôngquá 90 ngày/năm/vận động viên.

b) Đối với các đối tượng được quy định tại Điểm b,Điểm c, Khoản 1, Điều 2 của Quy định này: Thời gian tập trung tập huấn chuẩn bịthi đấu và thi đấu không quá 45ngày/1 lần triệu tập thi đấu.

c) Đối với các đối tượng được quy định tại Điểm d,Khoản 1, Điều 2 của Quy định này: Thời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấuvà thi đấu do Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quy định tùy theo tính chất,quy mô của từng giải.

3. Chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩmchức năng trong thời gian tập huấn và thi đấu:

Đơn vị tính:đồng/người/ngày

TT

Đối tượng VĐV

Chế độ thực hiện

Ghi chú

1

Đội tuyển tỉnh

30.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

20.000

3

Đội tuyển năng khiếu tỉnh

10.000

4

Học sinh năng khiếu thể thao

10.000

Điều 3. Chế độ tiền công và trợ cấp:

1. Chế độ tiền công đối với huấn luyện viên, vậnđộng viên, học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Quảng Nam trong thời gian tập huấnchuẩn bị thi đấu và thi đấu:

Đơn vị tính:đồng/người/ngày

TT

Đối tượng

Mức chi đối với vận động viên

Mức chi đối với huấn luyện viên

1

Đội tuyển tỉnh

80.000

120.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

40.000

90.000

3

Đội tuyển năng khiếu tỉnh

30.000

90.000

2. Chế độ tiền trợ cấp đối với huấn luyện viên, vậnđộng viên, học sinh năng khiếu thể thao thuộc chỉ tiêu đào tạo của Trường Năngkhiếu nghiệp vụ thể dục thể thao và Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Quảng Nam trongthời gian thực tế có mặt tập trung tập luyện thường xuyên:

Đơn vị tính:đồng/người/ngày

TT

Đối tượng

Mức chi

1

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển tỉnh

75.000

2

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển trẻ tỉnh

35.000

3

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu tỉnh

25.000

4

Học sinh năng khiếu thể thao

15.000

* Đối với vận động viên, huấn luyện viên trongthời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu được hưởng chế độ tiềncông tại khoản 1 điều này thì không được hưởng chế độ trợ cấp tại khoản 2 điềunày.

3. Đối với huấn luyện viên (là biên chế nhà nướchoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế) hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Trongthời gian tập trung luyện tập thường xuyên, tập huấn chuẩn bị thi đấu và thiđấu, nếu có mức lương thấp hơn mức tiền công, tiền trợ cấp quy định tại khoản 1và khoản 2 điều này thì được hưởng thêm phần chênh lệch để đảm bảo bằng mức quyđịnh tại khoản 1và khoản 2 khoản điều này.

Điều 4. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên, trong thời gian tập trungtập luyện thường xuyên, tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu:

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp đốivới huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung luyện tậpthường xuyên, tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu thực hiện theo quy định tạiĐiều 2 Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ vềmột số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tậphuấn và thi đấu.

Điều 5. Chế độ đối với vận động viên đạtđẳng cấp:

Vận động viên đạt đẳng cấp đang được đào tạo thuộcchỉ tiêu của Trường Năng khiếu nghiệp vụ thể dục thể thao được hưởng chế độdưới đây trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận củacơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị tính:đồng/người/tháng

TT

Đối tượng

Mức chi

1

Vận động viên đạt kiện tướng

500.000

2

Vận động viên đạt dự bị kiện tướng

400.000

3

Vận động viên đạt cấp I

300.000

Trường hợp trong cùng một thời gian mà vận độngviên đạt nhiều đẳng cấp thì chỉ hưởng một mức cao nhất.

Điều 6. Chế độ hỗ trợ học văn hóa và ngoạingữ:

1. Vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, độituyển năng khiếu và học sinh năng khiếu thể thao đang tập trung tập luyệnthường xuyên tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao được đi học vănhóa thuộc chương trình phổ thông và học ngoại ngữ (Anh văn giao tiếp chuyênngành).

2. Mức kinh phí hỗ trợ: Theo biên lai thu học phíhợp pháp của cơ sở có chức năng đào tạo.

Điều 7. Chế độ hợp đồng chi trả tiền côngđối với các vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương tại Đại hội Thể dụcthể thao toàn quốc:

1. Mức chi tiền công hợp đồng:

a) Vận động viên thi đấu đạt huy chương theo hợpđồng đã thỏa thuận được hưởng mức tiền:

- Huy chương vàng : 10.000.000 đồng/người/tháng;

- Huy chươngbạc: 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Huy chươngđồng: 3.000.000 đồng/người/tháng;

b) Trường hợp vận động viên thi đấu không đạt huychương theo hợp đồng đã thỏa thuận thì được hưởng chế độ tiền công tại Khoản 1,Điều 3 của Quy định này.

c) Vận động viên được chi trả mức tiền công theohợp đồng thì không hưởng chế độ tiền công tại Khoản 1, Điều 3 của Quy định này.

2. Thời gian hợp đồng: Theo thời gian thựctế vận động viên tập trung tập luyện và thi đấu, nhưng không quá 12 tháng.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước phân bổ hằng năm theoquy định của Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo chế độ, chính sách đối với vậnđộng viên, huấn luyện viên, học sinh năng khiếu thể thao theo mức và thời gianquy định tại Quyết định này.

2. Nguồn huy động tài trợ và nguồn thu hợp pháp khác

Khuyến khích các đơn vị quản lý vận động viên, huấnluyện viên, học viên năng khiếu thể thao huy động tài trợ của các tổ chức, cánhân và nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng, tiền công,tiền trợ cấp và các chế độ khác đối với vận động viên, huấn luyện viên và họcsinh năng khiếu thể thao.

Điều 9. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo cácđơn vị trực thuộc căn cứ tổng mức dự toán ngân sách phân bổ và chỉ tiêu đào tạođược giao hằng năm, tổ chức tuyển sinh, triệu tập vận động viên, huấn luyệnviên tập huấn chuẩn bị thi đấu và thi đấu; thực hiện phân khai dự toán; thựchiện các chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên và học sinhnăng khiếu thể thao theo quy định, đồng thời quản lý và sử dụng kinh phí đúngmục đích, đúng nội dung và hạch toán kế toán, quyết toán kinh phí hằng năm theoquy định tài chính hiện hành.

2. Quy định thời gian tối thiểu phục vụ thi đấu tạicác Đội tuyển của tỉnh Quảng Nam đối với các vận động viên được đào tạo từnguồn ngân sách tỉnh.

Điều 10. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn lập kế hoạch tài chính hằng nămđể tổ chức thực hiện các chế độ dinh dưỡng, tiền công, tiền thưởng cho vận độngviên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn thi đấutheo quy định của Nhà nước.

Điều 11. Đối với Đội bóng đá các U13 - U15,U17 - U21 và các Đội tuyển khác, trong trường hợp bàn giao cho tổ chức khácquản lý thì chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên được thựchiện theo cơ chế quản lý của tổ chức đó.

Điều 12. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc các Bộ, ngành Trung ương thay đổi cácmức chi về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, học sinhnăng khiếu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.