BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
để tuyển chọn thực hiện trong năm 2013
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào thực hiện trong năm 2013 (Danh mục cụ thể kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và thông báo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tham gia tuyển chọn;
Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xác định là nhiệm vụ đột phá việc xây dựng hồ sơ thuyết minh để tham gia tuyển chọn được giao cho các cơ quan, đơn vị cụ thể. Đồng thời các cơ quan, đơn vị khác vẫn có thể căn cứ vào mục tiêu, nội dung của nhiệm vụ để xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lư­u: VT, KHCNMT, TX.60.
BỘ TR­ƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh