ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2688/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾHOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆSINH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI 8 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 8536/BTC-NSNN ngày 03/7/2013của Bộ Tài chính về việc ứng vốn dự toán NSNN năm 2014 nguồn vốn ngoài nước vayWB cho Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnhđồng bằng sông Hồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Công văn số

1603/SKHĐT-KTNN ngày 22/7/2013 về việc giao kếhoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôndựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tưphát triển cho các dự án thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựatrên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013, cụ thể như sau:

1. Tổng số vốn đầu tư phát triển ứng trước dự toánngân sách nhà nước (vốn vay WB) năm 2014 là: 19.240 triệu đồng.

2. Số vốn giao kế hoạch là: 19.240 triệu đồng (Mườichín tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

3. Nguồn vốn: Vốn ứng trước dự toán ngân sách nhànước năm 2014 từ nguồn vốn vay WB cho Chương trình Nước sạch và vệ sinh nôngthôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng theo Công văn số8536/BTC-NSNN ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ nội dung đượcphê duyệt tại Điều 1

Quyết định này, thông báo cụ thể mức vốn, mục tiêuđầu tư cho từng dự án để các ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư triểnkhai thực hiện.

2. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trườngnông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý,sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúngquy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứCông văn số 5399/UBND-NN ngày

17/7/2013 của UBND tỉnh và các văn bản liên quanthẩm định, phê duyệt BCKTKT

và hoàn thành quyết toán theo quy định.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nôngnghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyềnhạn, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thựchiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnhThanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

PHỤ LỤC

GIAO KẾ HOẠCH VỐNCHO CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệuđồng.

Số TT

Danh mục dự án

Yêu cầu vốn

Đã đầu tư

Vốn còn thiếu

Kế hoạch năm 2013

Chủ đầu tư

Mục tiêu đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ

19.240

I

Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung

190.049

190.049

18.000

-

Tiểu dự án cấp nước sạch cho 7 xã huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vốn vay WB.

190.049

190.049

18.000

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

Triển khai thực hiện dự án.

II

Dự án cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế

1.240

1

Cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trường học.

1.060

Sở Giáo dục và Đào tạo

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Văn bản số 5399/UBND-NN ngày 17/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản liên quan thẩm định, phê duyệt BCKTKT và hoàn thành, quyết toán theo quy định.

-

Xây dựng mới 6 công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho trường học.

+

Trường Mầm non xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa.

+

Trường Mầm non xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

+

Trường Mầm non xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Tiểu học xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Tiểu học xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Tiểu học xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc.

-

Cải tạo, nâng cấp 11 công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho trường học.

+

Trường THCS xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường THCS xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Tiểu học xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Tiểu học xã Minh Lộc 1, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Tiểu học xã Minh Lộc 2, huyện Hậu Lộc.

+

Trường THCS xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường Mầm non xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc.

+

Trường THCS xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa.

+

Trường Tiểu học xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa.

+

Trường THCS xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

+

Trường Tiểu học xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

2

Cải tạo, nâng cấp 6 công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trạm y tế xã.

180

Sở Y tế

Giao Sở Y tế căn cứ Văn bản số 5399/UBND-NN ngày 17/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản liên quan thẩm định, phê duyệt BCKTKT và hoàn thành, quyết toán theo quy định.

-

Trạm y tế xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

-

Trạm y tế xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

-

Trạm y tế xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc.

-

Trạm y tế xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc.

-

Trạm y tế xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

-

Trạm y tế xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa.