BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------------------------
Số: 2689/QĐ -BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL , ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ tại Công văn số 260/VP-HCTC , ngày 21/6/2012 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao ông Phan Đình Tân, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và ông Phan Đình Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Hồ sơ nội vụ;
- Hồ sơ cán bộ;
- Lưu: VT, TCCB, TH
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh