HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 269-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Ngân Sơn và xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Thái thành một xã lấy tên là xã Vân Tùng.

Điều 2.Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

TM. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân