ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc đóng cửa khai thác rừng tự nhiên

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ban hành ngày 19/8/1991;

Căn cứ các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Về việc quản lý chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển và xuất khẩu gỗ”;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Lào Cai tại tờ trình số 69/QLR ngày 14/5/1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đóng cửa khai thác rừng tự nhiên bao gồm:

- Các khu rừng phòng hộ xung yếu,

- Rừng đặc dụng,

- Rừng núi đá,

- Các khu rừng khai thác nghèo kiệt.

+ Địa điểm đóng cửa rừng khai thác rừng: gồm 101 tiểu khu, diện tích 35.951 ha trong 40 xã thuộc 8 huyện (có biểu chi tiết kèm theo). Trong đó:

- 74 tiểu khu, diện tích 24.368,9 ha rừng phòng hộ xung yếu;

- 13 tiểu khu, diện tích 7.161 ha rừng đặc dụng;

- 14 tiểu khu, diện tích 4.421,8 ha rừng nghèo kiệt, núi đá độ dốc lớn;

+ Thời gian đóng cửa khai thác rừng:

- Đóng lâu dài đối với rừng phòng hộ xung yếu, rừng đặc dụng, rừng trên núi đá.

- Rừng sản xuất thực hiện theo phương án thiết kế được Bộ Lâm nghiệp chỉ đạo phê duyệt.

Điều 2. Trong vòng 30 ngày khi có Quyết định tất cả gỗ, lâm sản đã khai thác tồn đọng ở các khu rừng đóng cửa khai thác phải được kiểm kê giải quyết dứt điểm.

- Sở Nông lâm nghiệp chỉ đạo Chi cục kiểm lâm nhân dân tỉnh phối hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thông báo cho các đơn vị chủ rừng, phổ biến cho mọi người dân trên địa bàn đều biết về địa điểm các khu rừng đóng để thực hiện nghiêm túc quyết định này và có kế hoạch đưa vào quản lý bảo vệ xúc tiến tái sinh phục hồi rừng.

- Mọi trường hợp khai thác, vận chuyển, sử dụng lâm sản tại những nơi đóng cửa rừng phải sử lý nghiêm khắc theo pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông lâm nghiệp, Trưởng Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng