ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀNSỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghịđịnh số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất củaTrạm Y tế xã Đồng Tiến đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh xácnhận ngày 18/6/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 371/TTr-TNMT ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận quyền sửdụng đất và cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất cho Trạm Y tế xã Đồng Tiến, cụ thể như sau:

1. Diện tích: 1.156,3 m2(Một nghìn một trăm năm mươi sáu phẩy ba mét vuông).

2. Địa điểm: Bản Trại Mới, xã ĐồngTiến, huyện Yên Thế.

3. Mục đích sử dụng: Đất cơ sở ytế.

4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

5. Nguồn gốc sử dụng: Công nhậnquyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (Vị trí, ranh giớithửa đất được xác định trên Giấy chứng nhận).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môitrường theo chức năng: hướng dẫn và thu phí, lệ phí; giao Giấy chứng nhận cho TrạmY tế xã Đồng Tiến.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện YênThế; Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến; Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Tiến căn cứQuyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu hồ sơ cấp GCN (2);
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN, MT;
+ Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn