UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2692/Q Ð-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO SỞ CÔNG NGHIỆP CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ðiện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/ NÐ- CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðiện lực;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép Hoạt động điện lực;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 383/TT-CN ngày 15/9/2006 v/v uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp Giấy phép Hoạt động điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1: Uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép Hoạt động điện lực cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép Hoạt động điện lực.

Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 64/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ðiều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng và các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 3;- Bộ Công nghiệp;- UBND tỉnh;- LÐVP;- Lưu VT, KTTH, KTN.Z:\KTN\Kham\2006\Quyet dinh\09 uyquyen cho SCN cap phep hoat dong Dien luc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh