UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH DĂK LĂK

(Ban hành Quy định về việc phối hợp tiếp công dân)

----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân năm 1991;

Căn cứ Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân và Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 của Tổng Thanh tra Nhà nước;

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa X tại Đăk Lăk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ phận trực tiếp công dân và việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đăk Lăk.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều III: Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, ông (bà) phụ trách trụ sở tiếp công dân và các ông (bà) được phân công trực tiếp dân của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Anh