ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy
phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nựớc và hành nghề khoan nước dưới đất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ùy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1512 TT-STNMTngày 20 / 08 /2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp phép, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chinh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất với các trường hợp sau:

Đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt:

Khai thác, sử dụng nước mặt cho sân xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,02m3/giây đến dưới 2 m3/giây ;

Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50KW đến dưới 2000 KW;

Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 100m3/ ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm;

Đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, hành nghề

khoan nước dưới đất :

Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm dùng cho sản xuất các loại nước đóng chai, nước đá;

Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng trên 20m3/ ngày đêm đến dưới 3.000m3 / ngày đêm dùng cho mục đích khác;

Văn bản cho phép thi công giếng khai thác nước dưới đất;

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

Đối với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:

Xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hom 5.000m3/ ngày đêm.

Thành lập Hội đồng thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lĩnh vực tài nguyên nước, đối với các hồ sơ như sau:

Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng xả nước thải từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm;

Các hồ sơ thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm;

Các hồ sơ khai thác nước mặt với lưu lượng từ 10,000 đến dưới 50.000m3/ ngày đêm;

Ngoài ra, đối với các hồ sơ đề nghị cấp phép về tài nguyên nước có lưu lượng nhỏ hơn quy định trên nhưng xét thấy mức độ nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường nguồn nước tiếp nhận (đối với hồ sơ xả nước thải), công trình thăm dò nước dưới đất, khai thác nước có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, hoặc ảnh hưởng đến các công trình đang khai thác thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định thành lập hội đồng.

Điều 2. Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chù tịch UBND Tỉnh về quyết định của mình;

Định kỳ hàng quý, năm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường được phép sử dụng con dấu của sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường , Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Ngọc Thới